ระบบสมัครเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 จำนวนทั้งหมด 1072 คน

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด คณะ สาขา
คณะนิติศาสตร์
1 (1) นายธนวัฒน์ กอยประโคน สระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
2 (2) นางสาวรัฐศิกรณ์ รักจุ้ย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์รัษฎานุประ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
3 (3) นางสาวฉวีวรรณ คำห่อ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
4 (4) นางสาวอาซีซะห์ ดอเลาะ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
5 (5) นางสาวอารูณี อาแวโซ๊ะ เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินตย์ บางปอประชารักษ์ นราธิวาส คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
6 (6) นางสาวณัฐติยา รุ่งเมือง กาญจนศึกษาพัฒนาการ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
7 (7) นายกันทรากร จันทนา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
8 (8) นายสะแปอิง ดาโอ๊ะ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
9 (9) นางสาวฟาดีละห์ อาลี พัฒนาวิทยา ยะลา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
10 (10) นางสาวศศินา ไชยศร โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
11 (11) นางสาวภัทรวดี เจียรประดิษฐ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
12 (12) นางสาวโชติกา ศรศิลป์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
13 (13) นางสาวคณิตา ใสสุวรรณ ไชยาวิทยา กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
14 (14) นายธีรนัย เพชรมณี ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
15 (15) นายเอกธานี ไกรสิทธิ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
16 (16) นางสาวนุชศรา ประเสริฐ ท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
17 (17) นางสาวเบญมาศ แก้วพลี ท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
18 (18) นางสาวกาญจนา ไม้แก้ว บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
19 (19) นางสาวสุพัสตรา แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
20 (20) นายพงศกร ทองหนู โรงเรียนปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
21 (21) นางสาวจันทร์จิรา เจริญเวช โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
22 (22) นางสาวปิยพร พาแก้ว ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
23 (23) นางสาวประภัสสร กาญจนะ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
24 (24) นายอรรถพล. จันทร์สีนาค สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
25 (25) นางสาวปาณิสรา อานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
26 (26) นายวริศ ทองเสภี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
27 (27) นางสาวณัฐธิดา เอียดทองใส โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
28 (28) นางสาวอาทิตยา โอพั่ง ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
29 (29) นายภัทพนธ์ คีรีมา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
30 (30) นางสาวศิริรักษ์ ศรีเทพย์ เทศบาล ๕ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
31 (31) นางสาวสุพัตรา สิงห์สมบัติ ท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
32 (32) นายอภิสิทธิ์ พัฒน์คง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
33 (33) นางสาวรพีพัฒน เกื้อหนุน โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
34 (34) นายปิ่นพงศ์ บัวทองดี ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
35 (35) นางสาววรรณพรรธน์ ผุดโรย ท่าแซะรัชดาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
36 (36) นายธีรศักดิ์ บูรณ์ชนะ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
37 (37) นางสาวฐิติกา บัวทอง พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
38 (38) นายพันศักดิ์ เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
39 (39) นายจักริน หวังโบรักษ์ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
40 (40) นางสาวนฤนาท สุขวัฒน์ สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
41 (41) นายอิทธิพล ชูขันธ์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
42 (42) นางสาวจุฬาพร บัวแก้ว โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
43 (43) นายภูวกานต์ ทองถึง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
44 (44) นางสาวอรวี สุขเม่า ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
45 (45) นายพัทธนันท์ เรืองสวัสดิ์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
46 (46) นางสาวรัชนีกรณ์ ห้วนเซ่ง ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
47 (47) นายธนกฤษ พยาบาล ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
48 (48) นายณัชพล จันทร์เสต็ม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
49 (49) นางสาวฐิติกา บัวทอง พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
50 (50) นางสาวสดินันต์ โฮกอ่อน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
51 (51) นางสาวศิริพร อุดมสิน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
52 (52) นายศราวุธ ศรีชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
53 (53) นายปภพ ขนาบแก้ว โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
54 (54) นางสาวธิดารัตน์ เพชรสนั่น วิเชียรมาตุ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
55 (55) นางสาวรัตติกาล ศรีพิบูลย์ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
56 (56) นายพงษกร ศรีแสง กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
57 (57) นายธนวันต์ ตุ่มม่วง กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
58 (58) นางสาววิมลศิริ หน่อเเก้ว โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
59 (59) นายธีรศักดิ์ ศรีสุข โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
60 (60) นายเสฏฐวุฒิ ชูแก้ว เขาชัยสน พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
61 (61) นายอณุวัฒน์ เดชติน กีฬาเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
62 (62) นายทนงศักดิ์ ชัยวารี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
63 (63) นายปวริศร พุ่มอินทร์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
64 (64) นายธนาโชค ไพรสิงห์ โรงเรียน ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
65 (65) นางสาวสิริลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ สงขลา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
66 (66) นางสาวกัญญารัตน์ ผิวนวล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
67 (67) นางสาวปภานัน เกลี้ยงมุณี เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
68 (68) นายอัศฎาวุธ บุญแนบ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
69 (69) นายเนติวิทย์ อินทเสน เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
70 (70) นางสาวนารีรัตน์ ชนะกุล เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
71 (71) นางสาวเพชราภรณ์ รัตนบุรี ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
72 (72) นางสาวปิยมน หอมหวล ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
73 (73) นายปิยพนธ์ นาคทองกุล พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
74 (74) นางสาววิชุดา สงนวล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
75 (75) นางสาวมัสยูวารี เต้งชู โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
76 (76) นายจรูญพันธุ์ ชูแก้ว โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
77 (77) นางสาวสุพรรณี สุนทรหงษ์ ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
78 (78) นายณัฐวัฒน์ รำเภย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
79 (79) นายธนาวุฒิ สัตตะเสน โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
80 (80) นางสาวธิดารัตน์ แก้วนวล โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
81 (81) นายจิรานุวัฒน์ แจ้งเสส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
82 (82) นางสาวณัฐกฤตา ชูหนู พนมเบญจา กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
83 (83) นางสาวสกาวรัตน์ สุวรรณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
84 (84) นางสาวจุไรรัตน์ พรหมอินทร์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ระนอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
85 (85) นางสาวสุพิชชา ณ สุวรรณ โรงเรียน สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
86 (86) นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ สงขลา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
87 (87) นายธีระพัฒน์ แซ่อุ้ย ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
88 (88) นายชัยวัฒน์ ใจดี ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
89 (89) นางสาวทัชช ไหลเลื่อน โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
90 (90) นางสาวเบญจมาศ ไข่รอด เทคโนโลยีนครหาดใหญ่ พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
91 (91) นายจักรกริช แก้วนิคม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
92 (92) นางtest test กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
93 (93) นายปฏิภาณ สงวนเชาว์ โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
94 (94) นางสาวศิรินธร สกุลรัตน์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
95 (95) นางสาวจัสมีณี ดอเลาะ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
96 (96) นางสาวประภัสสร รื่นภาคภูมิ สระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
97 (97) นางสาววิชุดา คงสิงห์ รัษฎา ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
98 (98) นายวิปัศย์ เต็งมีสี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
99 (99) นางสาวณัฐกฤตา ชูหนู พนมเบญจา กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
100 (100) นางสาวไพริน ทองรอด โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
101 (101) นายปรินทร์ ภารพบ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
102 (102) นายอดิเทพ ดำช่วย โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
103 (103) นางสาวสุพัฒตรา เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
104 (104) นางสาวณิชาภัทร พันธุ์ทอง โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
105 (105) นางสาวสิริมา ยอดมงคล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
106 (106) นางสาวพญาวดี แก้วออด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
107 (107) นางสาวปิ่นเเก้ว ทองผึ้ง ทับปุดวิทยา พังงา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
108 (108) นายประสงค์ ตันติวัฒนดิลก จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
109 (109) นางสาวมณฐิตา สุทธิเนตร พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
110 (110) นางสาวภมรทอง เวียงอินทร์ ท่าแซะรัชดาภิเษก ระนอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
111 (111) นางสาวจรรจิรา โนรีรัตน์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
112 (112) นายณัฐวัฐ จุลมาศ บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
113 (113) นางสาวภัทรวดี เทพดนตรี ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
114 (114) นางสาวปริฉัตร เดชารัตน์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
115 (115) นายพิทยุตม์ ชำนาญกิจ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
116 (116) นางสาวปริยาภัทร ฉิมผุด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัยพัทลุง พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
117 (117) นายณัฐพล อัศจรรย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
118 (118) นายณัฐวร ฟุ้งเฟื่อง ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
119 (119) นายอัศวิน ถนอมศิลป์ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
120 (120) นายธนศักดิ์ สุขใส กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
121 (121) นายนันทวัฒน์ ในทอน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
122 (122) นางอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ สุราษฎร์ธานี 2 กรุงเทพมหานคร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
123 (123) นางสาวพัชรี ภิรอด ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
124 (124) นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เสวกวัง ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
125 (125) นายณพัฒพงษ์ วงณรา เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
126 (1) นางสาวอังคนา​ ชัยณรงค์ โรงเรียน​พุนพิน​พิทยา​คม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
127 (2) นางสาวเขมิกา สินธนามราพันธ์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
128 (3) นางสาวปิยมาศ ธรรมเจริญ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
129 (4) นางสาวปวีณ์ธิดา. ศฤงฆาร ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
130 (5) นางสาวสมกมล สรกุล เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
131 (6) นางสาวกุลธิดา พุมราช โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
132 (7) นางสาวนริศราย์ สมภูมิ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
133 (8) นางสาวศิริวรรณ เฮงประเสริฐ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
134 (9) นางสาวศิริรักษ์ โภคพันธ์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
135 (10) นายธีรสิทธิ์ ตู้ประกาย ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
136 (11) นางสาวธัญญรัตน์ พรายพรรณ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
137 (12) นางสาวจุฑามาส วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
138 (13) นายพงศธร กุลปาทาน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
139 (14) นายฟิตรี รอนิง ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
140 (15) นางสาวพนิดา ศรีวรกุล สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
141 (16) นางสาวปณาลี พฤกษพนม โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
142 (17) นางสาวพรพิมล เพ็ชรยก ละแมวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
143 (18) นางสาวจันจิรา ทองตากรณ์ มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
144 (19) นางสาวณัฐณิชา มีลักษณ์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
145 (20) นายอุดมศักดิ์ิ แก้วพลี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
146 (21) นางสาวสาวิตรี อาสนะ วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
147 (22) นายปัณณวัฒน์ อรุณจิตร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
148 (23) นางสาวปฏิมากร คีรีรัตน์ กันตังพิทยากร ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
149 (24) นางสาวกนกวรรณ ดำคุ้ม ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
150 (25) นางสาวนพิษฐา ชูอ่อน วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
151 (26) นางสาวพิมลภัทร แก้วแพ่ง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
152 (27) นางสาวดลยา พรหมสวาสดิ์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
153 (28) นางสาวสุดารัตน์ สว่างแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
154 (29) นางสาวสุวนันท์ ชูทัพ บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
155 (30) นางสาวรุจิษยา ประดับ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
156 (31) นางสาวชลธิชา สร้อยสงค์ ละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
157 (32) นายสุรพงศ์ นิ่มเกียรติวงศ์ เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
158 (33) นางสาวสร้อยลาวัลย์ ยืนยงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
159 (34) นางสาวชลธิฌา ช่วยเหลื่อม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
160 (35) นางสาวกรนิภา โกมลกุญชร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
161 (36) นางสาวกุลธิดา ไทยเล็ก ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
162 (37) นางสาวกนกนภัส โรจนพันธ์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
163 (38) นางสาวสุภิญญา ลวนานนท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
164 (39) นางสาวอภิชญา ถุงทอง บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
165 (40) นางสาวจันจิรา ใจห้าว ละเเมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
166 (41) นางสาวณภัทร คูณเมืองภู พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
167 (42) นางสาวดารากร พูลสวัสดิ์ วิทยาลัยอาขีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
168 (43) นางสาวฑิตยา วงษ์ขจร กันตังพิทยากร ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
169 (44) นางสาวปฐิมาวดี ฃัยเดช เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
170 (45) นางสาวอมลวรรณ สันขาว กันตังพิทยากร ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
171 (46) นางสาวพนิดา จันทร์ปัญญา ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
172 (47) นางสาวณภัทรา ใยอ้น สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
173 (48) นายอดิเทพ ศรีเกตุ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
174 (49) นางสาวสุณิษา สามงามพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พานิชยการ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
175 (50) นางสาวอังคณา แสนเฉย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
176 (51) นายอริษ แก้วตั้ง ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
177 (52) นายศุภสันห์ มะศรี ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
178 (53) นางสาวกชกร เกื้อเกียรติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
179 (54) นางสาวชยุดา ศรีคีรี ครนพิทยาคม ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
180 (55) นางสาววราภรณ์ ศรีอะหร่าม ครนพิทยาคม ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
181 (56) นางสาวจรวยพร คงระบิล เมืองกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
182 (57) นางสาวนภาพร ดำพังไกร ครนพิทยาคม ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
183 (58) นางสาวสุทธิกานต์ แก้วจันทร์ กันตังพิทยากร ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
184 (59) นายนิติพงษ์ พลายแก้ว ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
185 (60) นายกัมปนาท โพธิกัมภา ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
186 (61) นายเอกพล. กลีบแก้ว ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
187 (62) นางสาวเจนจิราภรณ์ พรหมเชื้อ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
188 (63) นางสาวอรอุมา พัฒจร เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
189 (64) นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสมุย โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
190 (65) นางสาวมัณฑนา รุ่งคล้าย ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
191 (66) นางสาวนางสาว พัชรี รัตนา บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
192 (67) นางสาววิมลสิริ แสงพรม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
193 (68) นางสาวนันทริกา ทองบุญชู บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
194 (69) นางสาวกรกนก รอดรัก เมืองกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
195 (70) นางสาวพัชรี รัตนา บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
196 (71) นายธัญพิสิษฐ์ ช่วยประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
197 (72) นางสาวกรรณิกา รักษาทรัพย์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
198 (73) นางสาววิศรุตา ไชยสุวรรณ์ ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
199 (74) นางสาวคีตภัทร สารีโท โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
200 (75) นางสาวนันทิชา ถาพรพันธ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
201 (76) นางสาวเนตรนภา รักษาจันทร์ อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
202 (77) นางสาวศศิกานต์ สมทรง เสม็ดจวนวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
203 (78) นายณัฐธชัย พินลานทุ่ม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
204 (79) นางสาวศศิธร จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
205 (80) นางสาวพรรณวษา จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
206 (81) นางสาวสุณัฐชา ชุมภูแดง โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
207 (82) นางสาวเสาวรส ดาบทอง สระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
208 (83) นายธนธรณ์ แสงจันทร์ อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
209 (84) นายณัฐภัทร มีเผือก บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
210 (85) นางสาววรรนิดา ทองแสงแก้ว ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
211 (86) นางสาวนริศรา เพชรคงทอง เทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
212 (87) นางสาวไอลดา บุญญาธิการ โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
213 (88) นายนภสินธุ พุทธเจริญ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
214 (89) นางสาวเสาวลักษณ์ หอยเเก้ว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
215 (90) นางสาวอรรัตน์ ผิวดี เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
216 (91) นางสาวชัชชกร ทัตธนัชกันต์ อาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
217 (92) นางสาวพิชดา คชชานุโรจน์ อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
218 (93) นางสาวณัฐพร ชิดบุญคง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
219 (94) นางสาวพรทิพย์ ชุ่นบุญ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
220 (95) นางสาวสุกุลยา โกมล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
221 (96) นางสาวธนพร แซ่ด่าน อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
222 (97) นางสาวดาริณี หมัดจุโกบ โรงเรียนประทีปศาสน์ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
223 (98) นายพงศ์ธนกร ศรีรักษา สุราษฎร์ธานี๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
224 (99) นายณัฐพงศ์ เงินไกร สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
225 (100) นางสาวมณีวรรณ ตีสิงห์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
226 (101) นางสาวผกาวรรณ สุคันธเมศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
227 (102) นางสาวสนธยา ขันทะวงค์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
228 (103) นางสาวกมลวรรณ พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
229 (104) นางสาวรักษณาลี ชาญบำรุง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
230 (105) นางสาวอรนุช สังข์คำ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
231 (106) นางสาวธิญาดา พรหมชัยศรี โรงเรียนทุ่งใหญ่ิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
232 (107) นางสาววัลลิกา ฉิมเพ็ง โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
233 (108) นางสาวนัฏฐามาศ เลิศไกร โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
234 (109) นางสาวปัณฑิตา ศรีประดิษฐ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
235 (110) นางสาววาสนา ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
236 (111) นางสาวนันทิยา ศรีแดงยิ่ง บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
237 (112) นางสาววัจนารัตน์ พรหมกุล โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
238 (113) นางสาวพุทธิชา สุวรรณพันธ์ พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
239 (114) นายเกียรติศักดิ์ ชาวคีรี กศน.นาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
240 (115) นางสาวอรยา พัฒชู สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
241 (116) นางสาวเกษริน เพชรรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
242 (117) นางสาวกมลวรรณ พัฒนศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
243 (118) นางสาวลักขณา ชาวคีรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
244 (119) นางสาวพรปวีณ์ สกุลน้อย สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
245 (120) นางสาววันวิสาข์ อ่อนเมืองดง โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
246 (121) นางสาวพัตราภรณ์ สร้อยจำปา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
247 (122) นางสาวอาซียะห์ อิง ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
248 (123) นางสาวสุกัญญา กิ้มชาวสวน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
249 (124) นางสาวจารุณี จิตจง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
250 (125) นายพุฒชพงศ์ บุตรธรรมศร ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
251 (126) นางสาวผุสชา ทั่วจบ โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
252 (127) นางสาวนิตญาภรณ์ รามแป้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
253 (128) นางสาวนริศรา นวนทอง ห้วยราวราษฎร์บำรุง ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
254 (129) นางสาวชลดา ขำแก้ว โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
255 (130) นายยศฐพล แร่ทอง โรงเรียน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
256 (131) นางสาวทิราภรณ์ แสงจำนงค์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
257 (132) นายวีร่า มัดลงจิ กันตังพิทยากร ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
258 (133) นางสาวอังคณา วุฒิพงศ์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
259 (134) นางสาวปวันรัตน์ แสงใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
260 (135) นางสาววนิดา รัตนศรีสุข ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
261 (136) นายธีรภัทร ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
262 (137) นายณัฐพล เชียงโส ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
263 (138) นางสาวสุวนันท์ คำแหง วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
264 (139) นางสาวบัณฑิตา กะวันทา กระบุรีวิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
265 (140) นางสาวลัลน์ลลิต นาคฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
266 (141) นางสาวณัฐชยา ช่วยพรหม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
267 (142) นางสาวจุฑามณี บุญทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
268 (143) นายคเณศ ศรีเอี่ยม ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
269 (144) นางสาววริศรา ทิพย์มณี เทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
270 (145) นายภาสวี ชูพิน ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
271 (146) นายสันติภาพ แก้วอ่อน ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
272 (147) นายณรงค์กร ไชยจักร จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
273 (148) นายอัรฟัน เจ๊ะและ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
274 (149) นางสาวกัญยาณี มิลำเอียง ฆังคะทวีศิลปิ์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
275 (150) นางสาวปริชญา โรยร่วง โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
276 (151) นางสาวณัฐริกา แซ่หยิบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
277 (152) นายภูมิพัฒน์ รัศมีชัยศิลป์ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
278 (153) นายนายอัมฤทธิ์ ทองคำ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
279 (154) นางสาวสุธิตา มณีนวล เมืองหลังสวน ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
280 (155) นางสาวนิภาพร ดาวตุ่น บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
281 (156) นางสาวกวินทรา รัตนบุรี เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
282 (157) นางสาวนพวรรณ กลับจิตร สตรีระนอง ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
283 (158) นางสาวกมลทิพย์ สุขศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
284 (159) นางสาวสุณิสา คงเซ็นต์ พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
285 (160) นางสาวปนัดดา พรหมชัยศรี พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
286 (161) นางสาวมาลิตา นุรักษ์ สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
287 (162) นางสาวปนัดดา เพชรส่งศรี ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
288 (163) นายพรเทพ ชาญพล เทคโนโลยีเจริญมิตรพาณิชยการ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
289 (164) นางสาวนริศรา เกื้อสกุล สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
290 (165) นางสาวศศิมา วรลักษณ์ภักดี ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
291 (166) นางสาวหัทยา สังข์งาม โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
292 (167) นางสาวกนกวรรณ ทับไทร พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
293 (168) นางสาวพัณภษา สุวรรณพราย เทคโนโลยีเจริญมิตรพาณิชยการ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
294 (169) นางสาวสุมลฑา บุญคง พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
295 (170) นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส เทคโนโลยีเจริญมิตรพาณิชยการ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
296 (171) นางสาวพรประภา รัฐพงษ์กานต์ สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
297 (172) นายศิวกร กาเผือก ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
298 (173) นางสาววรดา ดุสิตพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
299 (174) นางสาวกันติชา ชนะพงศ์ปกรณ์ ท้องเนียนคณาภิบาล นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
300 (175) นางสาววรนุช ทองสีแก้ว สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
301 (176) นางสาวพนิดา ศรมีศรี วังวิเศ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
302 (177) นางสาวนิสามณี ดาาดา พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
303 (178) นางสาวจิตกัญญา ชูค้ำ พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
304 (179) นายธนวุฒิ ยอดเลี่ยน พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
305 (180) นายชลชาติ หนูกลับ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
306 (181) นายณัฐพล ทองทิพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
307 (182) นางสาวพัชรี สุทธิศิริ พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
308 (183) นายศักดิ์ชัย โพธิญาณ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
309 (184) นางสาวชรินรัตน์ ทองเนื้องาม โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
310 (185) นายกิตตินันท์ มูณี โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
311 (186) นางสาวสุวนันท์ บุญคง โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
312 (187) นายธรรมสรณ์ แก้วเก็ต พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
313 (188) นางสาวสุดารัตน์ นกศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
314 (189) นายวัชเรศ อุ้มชูวัฒนา สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
315 (190) นายธีรศักดิ์ บุญแผง สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
316 (191) นายพงพัฒน์ สมบัติมาศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
317 (192) นายวิจักขณ์ สุทธิช่วย โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
318 (193) นายภานุพรหม อินทสด บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
319 (194) นายจักรสุธน รอดเจริญ ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
320 (195) นายธีรเจต หนูทอง สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
321 (196) นางสาวเกตุมณี คชรัตน์ มัธยมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
322 (197) นางสาวสุธาวัลย์ จันทวงศ์ โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
323 (198) นางสาวธิดารัตน์ สารภี วิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
324 (199) นางสาวนฤนาถ เรืองศรี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
325 (200) นายกิตติศักดิ์ หวังพัฒน์ โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
326 (201) นายณิฐิภากร ทองไชย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
327 (202) นางสาวเกษฎาพร ตรีภักดิ์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
328 (203) นายวีระศักดิ์ พรหมไชยศรี เหนืคลองปะชาบำรุง กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
329 (204) นายชานนท์ ช่วยบำรุง โรงเรียนพนมเบญจา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
330 (205) นางสาวรชดา สิงห์ครบุรี พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
331 (206) นายสหัสวรรษ ยังชู บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
332 (207) นางสาวอรวรรณ มุ่งใหม่ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
333 (208) นางสาวภัทรกันย์ เพ็งจิตร วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
334 (209) นายสรายุทธ พุฒสาม โรงเรียนพนมเบญจา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
335 (210) นายฤทธิ์ณรงค์ มานพวาทีกุล สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
336 (211) นางสาวปริชาต พรเจริญ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
337 (212) นายสันติสุข อนุกูล ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
338 (213) นางสาวนัฐกาญจน์ อินโตรม โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
339 (214) นางสาวปัณฑิตา ประดิษฐพร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
340 (215) นางสาวเจนจิรา สีเมฆ มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
341 (216) นางสาวอัจฉรา หลวงปราบ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
342 (217) นางสาวกชพร สมบัติ สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
343 (218) นางสาวนันทวัน ปลักปลา สระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
344 (219) นางสาวสุธาสิณี บุญสง มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
345 (220) นางสาวอภิสรา ทรงนาศึก หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
346 (221) นางสาวศกลวรรณ สุวรรณเกิด บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
347 (222) นางสาวศรสวรรค์ บุญชู บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
348 (223) นางสาวณัฐริกา ชาญเชี่ยว ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
349 (224) นางสาววิชญาพร ชูนาค ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
350 (225) นางสาวสวนีย์ ยังสีจันทร์ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
351 (226) นายพัชรพล ศรีวิเชียร ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
352 (227) นางสาวชนิสรา เชื้อกูลชาติ เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
353 (228) นางสาวณัฐริกา บุญสบ โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
354 (229) นางสาวจันทร์เพ็ญ คำทองสุข โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
355 (230) นายปิยวัช พรหมทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
356 (231) นางสาวนวพรรษ คะเณย์ อาชีวสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
357 (232) นางสาวกนกวรรณ จันทร์แจ่มใส อาชีวสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
358 (233) นางสาวจิณห์จุฑา เพ็ชรคงทอง เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
359 (234) นางสาวอนงค์นาฎ จันทะ อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
360 (235) นางสาวอินทิรา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
361 (236) นางสาวนัทฐาภรณ์ มิตรมัย เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
362 (237) นางสาวกิ่งกาญจน์ เพ็งสุข ทีปราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
363 (238) นายชยากร วงศ์ชู ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
364 (239) นางสาววรรณลดา ทองสุวรรณรัตน์ โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
365 (240) นายชัยวัฒน์ หลังเจะนุ้ย จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
366 (241) นางสาวธนพร สมาธิ วิเชียรมาตุ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
367 (242) นายโกมล ศรีเมือง ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
368 (243) นางสาวธนพร กรัษนัยรวิวงค์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์ นนทบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
369 (244) นายปิยะวัฒน์​ ระย้าย้อย โรงเรียเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
370 (245) นางสาวนภัสสร เวชกุล โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
371 (246) นางสาวเมศิณี คมขำ หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
372 (247) นายสิทธิพล สมวงศ์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
373 (248) นางสาวณัฐธิดา สามแก้ว ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
374 (249) นางสาวพิชญธิดา จันทร์หุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
375 (250) นางสาวอริสา ชูนิล ร.ร พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
376 (251) นางสาวสุทธิดา ศรทอง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
377 (252) นางสาวศิรประภา นวลจันทร์ โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
378 (253) นางสาวสิริรัตน์ อ้นแก้ว เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
379 (254) นางสาวตติยา เศรษฐเชื้อ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
380 (255) นางสาวอาพาภรณ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
381 (256) นายรัตนพงศ์ อำนาจสุริยา โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
382 (257) นางสาวอลิสา สุขสมัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
383 (258) นายเศรษฐพงศ์ สอนศรีไหม พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
384 (259) นางสาวบัณฑิตา กวมทรัพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
385 (260) นางสาวอาทิตยา เจริญดี กันตังพิทยากร ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
386 (261) นางสาวรุ่งวิศา เสกสรรค์ หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
387 (262) นางสาวชมพูนุท เรือนงาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1(ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
388 (263) นางสาวกนกวรรณ หีตยิ้ม ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
389 (264) นายพีระพัชร โพธิ์กุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
390 (265) นางสาวจุฑารัตน์ แก้วละเอียด ห้วยราวราษฎร์บำรุง ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
391 (266) นางสาวกมลชนก พรหมวิเศษ การอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
392 (267) นางสาวผกามาศ กุลศิริ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๓สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
393 (268) นางสาวเกศราวดี กรดเสน สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
394 (269) นางสาวปรียาภรณ์ คงแง่ง วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
395 (270) นางสาวพรนภา สำเนียงเหล็ก มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
396 (271) นางสาวกนกวัลณ์ จิตต์พินิจไมตรี โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
397 (272) นางสาวทิวาพร แทนกุล โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
398 (273) นางสาวศรณ์กมน จิตภิบาล บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
399 (274) นางสาวศิริพรรณ กู้เมือง เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
400 (275) นางสาววรรณวลี นุ่นจันทร์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
401 (276) นางสาวอทิตญา อนุพัฒน์ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
402 (277) นางสาวณัฐมล บงกฏ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
403 (278) นางสาวสุภรัตน์ ทองตรา บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
404 (279) นางสาวอรอนงค์ เกกินะ จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
405 (280) นางสาวรัตนา ล้วนดี เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
406 (281) นางสาวอรพรรณ อุดม ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
407 (282) นางสาวอรยา คลองรั้ว มุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
408 (283) นางสาวนันทิชา นพเช้า โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
409 (284) นางสาววรรษมน เเดงกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
410 (285) นางสาวรัชดาภรณ์ ประสานวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
411 (286) นายอรรถพล จรนิตย์ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
412 (287) นายประสาร ตันติวัฒนดิลก จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
413 (288) นายพงศกร จันทร์แก้ว ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
414 (289) นางสาวโชติกานต์ รักขำ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
415 (290) นายจิรายุ จันทร์อ่อน ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
416 (291) นางสาวสุภาภรณ์ คงธานี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
417 (292) นายณัฐพงศ์ ล้อมเขตร์ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
418 (293) นายภูรินทร์ นวลมี ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
419 (294) นายสุรศักดิ์ เพชรนุ้ย ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
420 (295) นางสาวกัญญ์วรา สีสายทอง ตรังรังสฤษฎ์ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
421 (296) นายอภิสิทธิ์ สังข์ทอง โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
422 (297) นายพัฒนพงศ์ เลิศไกร สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
423 (298) นางสาวเจนจิรา แสนวงษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
424 (299) นายภูมิภัทร ภูมิภมร โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
425 (300) นายติณณภพ นาคประดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
426 (301) นางสาวธัญรัตน์ สำอางค์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
427 (302) นายณิชาภัทร ผิวผ่อง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
428 (303) นายนนทกร ธนัทภูรินทร์ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
429 (304) นายอรรถพล นเรนทราช เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
430 (305) นางสาวเวฬุรีย์ ประชุมรัตน์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
431 (306) นางสาวจุฑามาศ วิสาละ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
432 (307) นายพัฒนชัย รักษ์หนู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
433 (308) นางสาวสุพรรณษา ทิพวัฒน์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
434 (309) นางสาววนิดา จงจิตร ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
435 (310) นายเศรษฐพงศ์ ภูมิสวัสดิ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
436 (311) นายนรา สว่างเเสง สุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
437 (312) นางสาววิภารัตน์ คงช่วย เซนต์ยอห์นบอสโก กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
438 (313) นางสาวอรวรรณ พัฒน์มาศ ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
439 (314) นางสาวกฤษณา พยุหะ ทุ่งใหญ่เฉลิมราช อนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
440 (315) นางสาวจุรีวรรณ พันธนาม วิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
441 (316) นายกิติศักดิ์ เป็ดสุวรรณ์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
442 (317) นางสาวอริสรา อ่อนแก้ว เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
443 (318) นางสาวศริญญา ตุ่มเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
444 (319) นางสาวนภัสร เอี่ยมนาค อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
445 (320) นางสาวรสสุคนธ์ มิตรสุพรรณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
446 (321) นางสาวรัตติยา สิ้นเซ่ง จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
447 (322) นายภาสกรณ์ อินทร์เสน่ห์ ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
448 (323) นางสาวเสาวลักษณ์ พินเกตุ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
449 (324) นางสาวณิชาภัทร สมศิริ ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
450 (325) นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พงษ์ เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
451 (326) นายธนกฤต งามขำ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
452 (327) นายพีรพล ชัยพิทักษ์ ละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
453 (328) นายอรรถพล สิทธี ละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
454 (329) นายสวราชย์ พรหมทิพย์ ละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
455 (330) นายอัครพนธ์ เกตกินทะ โรงเรียนฉลองรัชราชอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
456 (331) นางสาวกรกมล รอดเจริญ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
457 (332) นางสาวภัทรานิษฐ์ นวลน้ำจิตร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
458 (333) นางสาวปนัดดา สงค์แก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1(ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
459 (334) นางสาวฐิติมา จันทนา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
460 (335) นายเจนณรงค์ เมืองประเทศ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
461 (336) นางสาวชนิสรา พรหมคช โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
462 (337) นางสาวสุดารัตน์ สุขไกว โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
463 (338) นางสาวลักขณา สการัญ เสม็ดจวนวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
464 (339) นายถาวร พรามทอง โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
465 (340) นางสาวทิพย์วรรณ ไหมทอง โรงราชประชานุเคราะห์ 38 จ.ระนอง ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
466 (341) นางสาวสุกัลยา ชนะสิทธิ์ ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
467 (342) นางสาวปัทมาวดี คงสุทธิ์ ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
468 (343) นางสาวทนัดดา นาคมนต์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
469 (344) นางสาวธิดารัตน์ รสเกลี้ยง โรงเรียน ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
470 (345) นายจิรพันธ์ เพชรประพันธ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
471 (346) นายณัฐวุฒิ สุขเกษม เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
472 (347) นางสาวฐิติมา ขวัญพร้อม ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
473 (348) นางสาวสุชานันท์ ชุมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
474 (349) นางสาวแพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
475 (350) นายราม ธรรมบุตร โรงเรียเมืองกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
476 (351) นางสาวรัชนีกร แซ่เลียว โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
477 (352) นางสาววรัญญา นาภูมิ กะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
478 (353) นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
479 (354) นางสาวกันติยา พัฒนกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
480 (355) นางสาวเกศกนก โสมจันทร์ พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
481 (356) นางสาวเพ็ญรัตน์ นุ่นทอง ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
482 (357) นางสาวจันจิรา บางนา กระบุรีวิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
483 (358) นางสาววราภรณ์ โภชนาธาร สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
484 (359) นางสาวเกศรา ฉิมมี โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
485 (360) นางสาวเกษรินทร์ พงศ์สุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
486 (361) นางสาวภาวิณี แผ่นทอง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
487 (362) นายไชยรักษ์ ผลบุญ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
488 (363) นางสาวภัทรานิษฐ์ มณีมัย เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
489 (364) นางสาวธนิตชม คงใหม่ ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
490 (365) นางสาวนริศรา ศรีงาม คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
491 (366) นางสาวขวัญกมล กาฬจันโท โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
492 (367) นางสาวธัญญารัตน์ คินธร เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
493 (368) นางสาวกนกวรรณ เมืองฉิม ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
494 (369) นางสาวฮัซนาณีร์ เจ๊ะตู สวนพระยาวิทยา นราธิวาส คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
495 (370) นางสาวภัทราภรณ์ พูลสวัสดิ์ อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
496 (371) นางสาวโสรญา อินทรสวัสดิ์ ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
497 (372) นางสาวนิศานาถ เจริญสุข โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
498 (373) นางสาวอทิตยา เทพพิพิธ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
499 (374) นางสาวพิยะดา ไชยชนะ อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
500 (375) นางสาวรัตนา เพชรสงค์ เมืองหลังสวน ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
501 (376) นางสาวกุสุมา เสนาคง พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
502 (377) นางสาวสุธิตา หะรหนี มุสลิมวังทองวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
503 (378) นางสาวจิรประภา สิงหรัตน์ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
504 (379) นางสาวอรษา ศรีบัว พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
505 (380) นางสาวสลิลทิพย์ ธรรมมิกะกุล พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
506 (381) นางสาวจุฑามาศ บัวคง โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
507 (382) นางสาวณัฐริกา แขกพงษ์ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
508 (383) นางสาวพิกุลแก้ว ปัจฉิม ทีปราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
509 (384) นางสาวฐิติรัตน์ สุดรักษ์ อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
510 (385) นางสาวกานติมา แสงอุดม การอาชีพหลังสวน ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
511 (386) นางสาวชุตินันท์ จันทบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
512 (387) นายเจษฎา ชูสุวรรณ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
513 (388) นางสาวกมลรัตน์ จิตต์อักษร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
514 (389) นางสาวปาริชาติ โตเอี่ยม โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
515 (390) นางสาวพัชรา เอ่งฉ้วน อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
516 (391) นางสาวมาริสา มีเพียร ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
517 (392) นางสาวชฎาพร บุญแนบ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
518 (393) นางสาวศิริวิมล บุตรศรี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
519 (394) นางสาวสุธิดา ถิ่นสะท้อน โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
520 (395) นางสาวจุฑามณี ศรีสุข ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
521 (396) นางสาวปทุมวรรณ คงหาญ กะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
522 (397) นางสาวอทิตยา ชุมแก้ว โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
523 (398) นางสาวรัชนีกร ดังสท้าน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
524 (399) นางสาวฉวีวรรณ แก้วนาค ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
525 (1) นายณัฐวุฒิ วายุหมัด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
526 (2) นายธนกร เลื่อนสกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
527 (3) นายธุวานนท์ แซ่หลี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
528 (4) นางสาวอาภัสรา จินาสาย พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
529 (5) นางสาวนพรัตน์ รื่นรวย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๓สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
530 (6) นางสาววิภา นุ่นแก้ว โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
531 (7) นางสาวปริสา เต็งเฉี้ยง โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
532 (8) นางสาวพิณัฐดา จันทร์นวล พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
533 (9) นางสาวนฤกานต์ ช่วยประดิษฐ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
534 (10) นางสาวสุตาภัทร อำพันธุ์โชติ โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
535 (11) นางสาวสุภัสสร จันทรัตน์ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
536 (12) นางสาวกมลชนก สำมณี โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
537 (13) นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มณี โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
538 (14) นางสาวลักษิกา มาเมือง สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
539 (15) นางสาวอนุสรา สังข์อบรมย์ โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
540 (16) นายฐิระศักดิ์ ชูสิทธิ์ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
541 (17) นางสาวชยาภา ทองสม ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
542 (18) นางสาวกิตติยา พหลภักดี โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
543 (19) นางสาววรัจฉรี เนตรแก้ว เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
544 (20) นางสาวนฤมล นาคประดิษฐ พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
545 (21) นายพงศกร แก้วนพคุณ โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
546 (22) นางสาวศิราณี อินทรัตน์ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
547 (23) นางสาวดลพร พุ่มนุ้ย โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
548 (24) นางสาวดวงขวัญใจ บุญเทศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
549 (25) นางสาวธิดารัตน์ พรรณรังษี โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
550 (26) นางสาวจุฑาพร บัวชาวเกาะ สวีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
551 (27) นางสาวนันทนัฐ สังข์สิงห์ สวนศรีวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
552 (28) นายศุภเสกข์ ประพันธ์ ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
553 (29) นายปุรเชษฐ์ เก้งศิลา ทับปุดวิทยา พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
554 (30) นางสาวสุวพัธร รักเล่ง เขาชัยสน พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
555 (31) นางสาวธนพร อินทรนิมิตร สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
556 (32) นางสาวภริดา หอมเกตุ บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
557 (33) นางสาวสุทัตตา อินทร์ชู พัทลุงพิทยาคม พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
558 (34) นางสาวโสรญา คงสังข์ ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
559 (35) นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สว่างศิริ สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
560 (36) นางสาวบัณฑิตา จรูญรักษ์ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
561 (37) นางสาวณัฐริกา แคล้วปลื้ม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
562 (38) นางสาวณัฐริกานต์ เกลี้ยงเกลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
563 (39) นางสาวยุพารัตน์. เพชโรภาส เตรียมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
564 (40) นางสาวปรีดารัตน์ สายพัฒน์ บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
565 (41) นางสาวกฤติกา ศรีอินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
566 (42) นายเดชาธร ชูสุทธิ์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
567 (43) นางสาวมนฤดี สุมงคล พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
568 (44) นางสาวจิตติมา จันสิริ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
569 (45) นางสาวอัซมา ปูเตะ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
570 (46) นางสาวพัณณิตา เจริญพงศ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
571 (47) นางสาวนริศรา เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
572 (48) นางสาวณัฐกานต์ ฉิวยิ้น รัษฎา ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
573 (49) นางสาวณัฏฐิชา ตู้ดำ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
574 (50) นางสาวพิชญาภรณ์ เกลี้ยงเกลา ท่าอุเเทพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
575 (51) นางสาวอาทิตยา รอดไทย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
576 (52) นางสาวธัญมล บุญจันทร์ เขาพนมแบกศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
577 (53) นางสาวปวีณ์ธิดา จิ๋วสุวรรณ เขาพนมแบกศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
578 (54) นางสาวพนิดา ทับปาน เขาพนมแบกศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
579 (55) นางสาววริศรา เกษตรสิน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
580 (56) นางสาวอารีนา บาโวะ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
581 (57) นางสาวรุ่งทิวา คลิ้งคล้าย ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
582 (58) นางสาวดายานาร์ จำปาดะ โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
583 (59) นางสาวณัฐกานต์ ฤทธิอา สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
584 (60) นายธนภู ชูเกลี้ยง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
585 (61) นางสาวสายสุดา คงจูด โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
586 (62) นางสาวสไบทิพย์ ช่างคิด โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
587 (63) นางสาวพิชญธิดา นาบิน ตรังรังสฤษฎ์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
588 (64) นางสาวไดอาน่า นาคา มุสลิมวังทองวิทยา ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
589 (65) นางสาวสุตาภัทร หนูแก้ว มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
590 (66) นางสาวจิราวรรณ ชอบเย็น ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
591 (67) นางสาวสิริพร หนูโม โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
592 (68) นางสาว จริยา สุขกิจ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
593 (69) นางสาวอัญนิกา ศรีสังข์ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
594 (70) นางสาวอวัสดา เครือจันทร์ สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
595 (71) นางสาวมุทิตา เพชรด้วง สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
596 (72) นางสาวญาณิศา คชสวัสดิ์ มุสลิมวังทองวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
597 (73) นางสาวนัสรินดา ดาราโอ๊ะ โรงเรียนดารุสสลาม นราธิวาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
598 (74) นางสาวศศินา ตุกเพ็ชร โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
599 (75) นางสาวพิชญากรณ์ หูเขียว โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
600 (76) นางสาวมารียะห์ เพ้งหล้ง ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
601 (77) นางสาวณัฐธิดา ศรีกาญจน์ ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
602 (78) นางสาวสุนิสา จันทร์วิเชียร โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
603 (79) นางสาวขวัญฤดี สาโรจน์ มุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
604 (80) นายศุภกิจ พรหมรักษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
605 (81) นายศุภกิจ พรหมรักษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
606 (82) นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
607 (83) นายวันชัย บุญเกื้อ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
608 (84) นางสาวอัญชลี หอยสกุล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
609 (85) นางสาวนัสเราะห์ สะแต ดรุณศาสน์วิยา ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
610 (86) นางสาวปวีณา รัตนบุรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
611 (87) นางสาวณัฎฐณิชา บุญเทศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
612 (88) นางสาวอภิสรา โมราศิลป์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
613 (89) นางสาวญาณิศา หนูชุม นาโยงวิทยาคม ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
614 (90) นางสาวสุธิดา มีเถื่อน รัษฎา ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
615 (91) นางสาวศศิธร พิทักษ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
616 (92) นางสาวณัฐสุดา เภ็กกิ้ม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
617 (93) นางสาวกมลชนก ยุวัฒนะ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
618 (94) นางสาวจินตวรรณ มาลยาภรณ์ โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
619 (95) นายณัฐพงษ์ กลางณรงค์ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
620 (96) นางสาวรุจรวี สิทธิชัย วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
621 (97) นางสาวพิมพ์ชนก เอียดแก้ว เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
622 (98) นางสาวชลนา ตรียวง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
623 (99) นางสาวเเพรวพรรณ คงด้วง ห้วยราวราษฎร์บำรุง ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
624 (100) นางสาวศรีสกุล วังบุญคง โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
625 (101) นางสาวนิธิวดี ปานช่วย พะโต๊ะวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
626 (102) นางสาวพิชญาภา นาคกุล โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
627 (103) นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณรัศมี โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
628 (104) นางสาวมัสยา ศรีสมุทร สังคมอิสลามวิทยา พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
629 (105) นางสาวปุญญิศา แก้วชื่น ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
630 (106) นางสาวอุษณียาภรณ์ ชุมประยูร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
631 (107) นางสาวเสาวลักษณ์ หมื่นพล สทิงพระวิทยา สงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
632 (108) นางสาวกรกนก บัวทอง บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
633 (109) นางสาววลัยลักษณ์ ไหมศรี โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
634 (110) นางสาวภูศณิษา นิลวรรณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
635 (111) นางสาวชยาภรณ์ ทองสม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
636 (112) นางสาวชุติมา สะละ สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
637 (113) นางสาวอริศรา อาจหาญ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
638 (114) นางสาวสุชาดา วิบุลศิลป์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
639 (115) นางสาวปภัฏฐากรณ์ เพ็ชรคง โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
640 (116) นายภาณุเดช คงกำไร บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
641 (117) นางสาววิไลวรรณ ลักษณะวิมล โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
642 (118) นางสาวเกวลี ช่วยมี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
643 (119) นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวิจิตร เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
644 (120) นางสาวอารียา มณีแสง วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
645 (121) นางสาววรางคณา คงสุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
646 (122) นางสาวสุชาวดี ชัยเพชร โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
647 (123) นางสาวสุภาวรรณ บุญฤทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราฎร์ธานี นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
648 (124) นางสาวสุธาทิพย์ ทองศรี บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
649 (125) นายฮาฟีน เบ็ญอาบัส เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
650 (126) นางสาวภัชรีภรณ์ ชูศรี บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
651 (127) นางสาวกรรณิการ์ บุญวงค์ โรงเรียนบ้านเขานาใน นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
652 (128) นางสาวอัญมณี ชูบุญช่วย โรงเรียนบ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
653 (129) นางสาวธัญญารัตน์ สุตระ โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
654 (130) นายเอกพงษ์ เเก้วพล สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
655 (131) นายชวนากร สิทธิพาที โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
656 (132) นางสาวสุกัญญา รอดแก้ว บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
657 (133) นางสาวอารียา ส่งท่ามะพลา ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
658 (134) นางสาวธัญญลักษณ์​ คำดวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
659 (135) นางสาวดวงกมล จันทร์ดำ สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
660 (136) นางสาวจิรพรรณ จันทร์รอด โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
661 (137) นางสาวรัตนกร ชนะสงคราม สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
662 (138) นางสาวพัชรี ศรีสมัย วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
663 (139) นายณัฐพล ทองนา สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
664 (140) นายสหชาติ โรงเรียนตะโหมด พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
665 (141) นายนวพล คงแป้น สุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
666 (142) นางสาวเเสงระวี คลาดทุกข์ ท่าอุเเทพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
667 (143) นายวิศรุต สงวนพร เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
668 (144) นายธนวัฒน์ ภิรมย์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
669 (145) นายธนธงธร รัตนธรรมสกุล สุราษฏร์ธานี๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
670 (146) นายชนาธิป สะโรจน์ มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
671 (147) นายฤทธิไกร พิษครุฑ เสม็ดจวนวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
672 (148) นายสิทธิพงศ์ ไกรนรา ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
673 (149) นายนรินทร ร่วมพันธ์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
674 (150) นายรัชกาล หงษ์ทอง โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
675 (151) นายประสบสุข ใจห้าว โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
676 (152) นายจีรพงศ์ อนันทมาศ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
677 (153) นายวัชระ ทองประดับ วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
678 (154) นายกัญจน์ยวรรธน์ สังข์ด้วง โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
679 (155) นายศุภกานต์ กองช่าง โรงเรียน ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
680 (156) นายภาณุพงศ์ ชูชุมชื่น วิงวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
681 (157) นายภูวนัย ทองเนียม โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
682 (158) นางสาวนราทิพย์ สุขทองแท้ วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
683 (159) นายตรีวิทย์ ศักดา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
684 (160) นายชลธิศ รัตน์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
685 (161) นายเกียรติศักดิ์ สังข์แก้ว เขาพนมแบกศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
686 (162) นายนายกิตติพงค์ โพธิ์เพชร โรงสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
687 (163) นายนิติพล ม่วงรักษ์ ร.ร เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
688 (164) นายพีระพัฒน์ แสงจำนงค์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
689 (165) นางสาวสุธาทิพย์ แก้วสิงขรณ์ คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
690 (166) นางสาวจินตนา ศรีสว่าง วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
691 (1) นางสาววาริศา ดำรัตมณี โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
692 (2) นางสาวจุฑารัตน์ กาสุข วิเชียรมตุ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
693 (3) นางสาวพรชนก ต้องชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
694 (4) นางสาวภูสณิษาส์ จุลลางกุร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
695 (5) นางสาวชุติมา มานะกิจสมบูรณ์ สุราษฎร์พิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
696 (6) นางสาวภัทรศยา ชูศรี ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
697 (7) นายศุภกร ทองทิพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
698 (8) นางสาวเจนจิรา เหลาทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
699 (9) นางสาวหทัยรัตน์ เกิดทอง สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
700 (10) นางสาวศศิพิมพ์ วิเชียรมาตุ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
701 (11) นางสาวชนัญญา พันธุ์ดิษย์ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
702 (12) นางสาวสิริรัตน์ เเสงขำ เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
703 (13) นางสาวสุทธิกานต์ นวลศรี พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
704 (14) นางสาวทัณฑิกา โสมมาก พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
705 (15) นางสาวณัฐริกา อิ่มใจ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
706 (16) นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่อึ่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
707 (17) นายพงศกร เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
708 (18) นางสาวณฐวรรณ ปลอดขันเงิน โรงเรีสวนศรีวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
709 (19) นางสาวกัญยารัตน์ หนูทอง เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
710 (20) นางสาวเกศริน ศิริเรือง โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
711 (21) นางสาววิมลณัฐ ชูเชิด ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
712 (22) นางสาวฐานิดา จินดานิล โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
713 (23) นางสาวพิมพ์ลภัส เรืองสูง ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
714 (24) นายธิติวุฒิ แก้วอ่อน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
715 (25) นายอดิศักดิ์ ศรีสุขใส นาบอน นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
716 (26) นางสาวรุ่งทิวา ลาภวานิช โรงเรียนอ่าวลึกประชาสสรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
717 (27) นางสาวชลิญญา ทองเกลี้ยง อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
718 (28) นางสาวสลิลทิพย์ ขาวเหมาะ วิเชียรมาตุ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
719 (29) นางสาวมณีรัตน์ ขุนทองจันทร์ ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
720 (30) นายนิติพงค์ ซ่อนกลิ่น โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
721 (31) นางสาววราทิพย์ สังข์ช่วย โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
722 (32) นางสาวธิติรัตน์ จันทร์หุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
723 (33) นางสาวศศิพิมพ์ เพชรขัน วิเชียรมาตุ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
724 (34) นางสาวจันทรัตน์ สองเมือง คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
725 (35) นางสาวกนกวรรณ รอดเจริญ กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
726 (36) นางสาวพนิดา พัฒน์ทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
727 (37) นางสาวเกสราพร ศรีชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
728 (38) นางสาวเกวลี ทัพไชย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
729 (39) นางสาววราภรณ์ กระบี่น้อย โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
730 (40) นางสาวจิราภรณ์ แก้วใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
731 (41) นางสาววรลักษณ์ บุญอภัย สุราษฎร์ธานี๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
732 (42) นายปฐมพร เรืองมาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
733 (43) นางสาวกมลลักษณ์ โสดา ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
734 (44) นายกฤษฎา มากผล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
735 (45) นางสาวสุวิมล เพ็งเผา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
736 (46) นางสาวจุฑามาศ ลิ้นเสือ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
737 (47) นางสาวนันทิดา. พุทธกูล ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
738 (48) นางสาววรินจิรา มอบพิจิตร โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
739 (49) นางสาวนันท์นภัส เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
740 (50) นางสาวธัญพร สินสวัสดิ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
741 (51) นางสาวมณีนุช นุชน้อย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
742 (52) นางสาวชุติมาพร ศรีสุข เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
743 (53) นางสาวนัทธกานต์ หนูคีรี โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
744 (54) นางสาวศศินิภา แสงทอง ศรียาภัย ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
745 (55) นางสาวกรชนก ศรีช่วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
746 (56) นางสาวกันต์รวี จินดาวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
747 (57) นางสาวธิดารัตน์ นวลศรี เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
748 (58) นางสาวศิริพร แสงสว่าง โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
749 (59) นางสาวพัชร์สิรัชชา วิลาประไพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
750 (60) นายนัฐพงค์ ศรีสงคราม โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
751 (61) นางสาวนิตยา จตุมิตร โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
752 (62) นางสาวปณัฐดา ไพฑูลย์อาสน์ พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
753 (63) นายอดิศร สุดถนอม โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
754 (64) นางสาวปิยภรณ์ มีสุข บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
755 (65) นางสาววิลาวัณย์ เพาะผล จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
756 (66) นางสาวสิทธรัตน์ อ่อนรู้ที่ วังวิเศษ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
757 (67) นางสาวสาธินันท์ ทองสง โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
758 (68) นางสาวอรอณงค์ บริบูรณ์ เทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
759 (69) นางสาวเสาวลักษณ์ พยัคฆี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
760 (70) นางสาวกัญญาพัชร จันทร์นวล โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
761 (71) นางสาวอริสรา ธงไชย โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
762 (72) นางสาวพิมพ์วรีย์ องค์เจริญกุล เมืองกระบี่ พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
763 (73) นางสาวมานิตา รัตนแสงทอง จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
764 (74) นางสาวหัสฤดี ชูชาติ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
765 (75) นางสาวอริสา เชื่องช้าง บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
766 (76) นางสาวพรทิพา นุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
767 (77) นางสาวเวณุมาศ ชนะกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
768 (78) นางสาวปิยมน เสนา โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
769 (79) นางสาวสินีนาถ วู้ก้าน โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
770 (80) นางสาวดวงฤทัย สมประสงค์ พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
771 (81) นางสาวหฤทัย รักการ มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
772 (82) นางสาวธิดารัตน์ น่านวงศ์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
773 (83) นางสาวพลอยศิริ ไชยวัฒน์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
774 (84) นางสาวอารียา กุดวงศ์แก้ว เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
775 (85) นางสาววริศรา สิริธรรมเถียร โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
776 (86) นางสาวสุพรรณี คงเอียด โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
777 (87) นางสาววิมพ์วิภา แก้วใส โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
778 (88) นางสาวรุจิรา คิดขยัน ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
779 (89) นางสาวประภาพรรณ จั่นเพชร ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
780 (90) นางสาวกรองกมล ชาญบำรุง โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
781 (91) นางสาวพัชริดา ปานคง พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
782 (92) นางสาววรัญญภรณ์ รักเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
783 (93) นางสาวนรีรัตน์ ราชเดิม โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
784 (94) นางสาววรรณชนี กาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
785 (95) นางสาวนพวรรณ หุพาทิพย์ โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
786 (96) นางสาวจารุวรรณ โต๊ะหมิิด มุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
787 (97) นางสาวทิพยวรรณ ภูมิสุข โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
788 (98) นางสาวมนทิรา ประจญ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
789 (99) นางสาวอรวรรณ ป่านเทพ นิรมลชุมพร ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
790 (100) นางสาวสาวิตรี คุณทวี โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
791 (101) นางสาวฉัตรตะวัน รอดพุฒ โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
792 (102) นายวรากร โคทะกา เมืองกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
793 (103) นางสาวเจนจิรา เพชรแดง ท่าข้ามวิทยา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
794 (104) นางสาวญานิศา บริรักษ์ นิรมลชุมพร ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
795 (105) นางสาวพรพรรณ ฤทธิพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
796 (106) นางสาวอัญชิสา รักบำรุง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
797 (107) นางสาวอทิตยา แก้วบังตู ศรียาภัย ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
798 (108) นายพงศ์ภรณ์ พยาบาล โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
799 (109) นางสาวศรารัตน์ หญีตน้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
800 (110) นางสาวสุรางคนาง ชื่นชม โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
801 (111) นางสาวกัญญาพัชร ใจงาม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
802 (112) นางสาวอารียา นนทะพา ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
803 (113) นางสาวสายใยแก้ว เชาวน์ชะตา โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
804 (114) นางสาววิมลรัตน์ บัวเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
805 (115) นางสาวศิศิรา เทพรักษา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
806 (116) นางสาวนภาภรณ์ ทรงศิริ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
807 (117) นางสาวขนิษฐา แก้วเกิด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
808 (118) นางสาวนิชนาท เเก้วประดับ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
809 (119) นางสาวฐิติยา บัวทอง พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
810 (120) นางสาวเบญญาภา รัศมีเดือน กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
811 (121) นางสาวพรศิริ เกษีสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
812 (122) นางสาวศิริลักษณ์ พุฒจัตุรัส กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
813 (123) นายก้องภพ เครือจันทร์ กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
814 (124) นางสาวนิธิมา สุทธิพันธ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
815 (125) นางสาวปิ่นสุดา ณ สุวรรณ โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
816 (126) นางสาวพรฤทัย ฤทธิ์ธาร สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
817 (127) นางสาวอรุณทิพย์ เพชรเชนทร์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
818 (128) นางสาวมะลิษา กลัดทอง มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
819 (129) นางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
820 (130) นางสาววรางคณา อินทร์แก้ว ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
821 (131) นายธนกฤต คงภักดี ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
822 (132) นางสาววิสารัตน์ ขวัญชุม โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
823 (133) นางสาวชนิกานต์ สมคะเน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
824 (134) นางสาวอัญชลีภรณ์ กิจเวช ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
825 (135) นางสาวณัฐธิดา ใบบน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
826 (136) นางสาวเบญจมาภรณ์ วีรธนศิลป์ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคร ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
827 (137) นางสาวปฐมาวดี รุ่งเรือง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
828 (138) นางสาวศรารัตน์ ศศิเดโช โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
829 (139) นางสาวนิรชา ชูรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
830 (140) นางสาวอินทิรา รัตนกุล โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
831 (141) นางสาวทิพยาภรณ์ คงสง สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
832 (142) นางสาววริศรา ศรีเทพ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
833 (143) นางสาวภัคจิรา จำติ๊บ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
834 (144) นางสาวรัตนาภรณ์ ปานเคลือบ สุราษฎร์ธานี๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
835 (145) นางสาวสุดารัตน์ จิตต์อารีย์ ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
836 (146) นายวรรชนายุทธ เพ็ชรไพย์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
837 (147) นางสาวรสกร นันทกมลวารี สทิงพระวิทยา สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
838 (148) นายภูริณัฐ วิเชียร พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
839 (149) นางสาวพชรพร วิชัยดิษฐ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
840 (150) นางสาวอรุณรัตน์ เมืองขมิ้น โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
841 (151) นางสาวพรรณภา วุฒิศักดิ์ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
842 (152) นายณัฐพงษ์ ณ นคร โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
843 (153) นายพัทธวี เกตุด้วง พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
844 (154) นางสาวน้ำเพชร ไกรนรา ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
845 (155) นายเกียรติศักดิ์ ชูศรีหะรัญ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
846 (156) นางสาวจามิกรณ์ ทั่งทอง ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
847 (157) นายปริญญา หนูจ่าแสง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
848 (158) นางสาวธิดารัตน์ กุลน้อย โรงเรียนปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
849 (159) นายวงศธร แก้วใหญ่ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
850 (160) นางสาวสุพัชรินทร์ ปุญโญ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
851 (161) นายรติพงศ์ เเก้วเติมทอง บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
852 (162) นางสาวสุณิสา รามคล้าย ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
853 (163) นายพัทรพงศ์ รักษ์ซง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
854 (164) นายเกรียงศักดิ์ ถ้ำจันทร์ พระเเสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
855 (165) นายอนิรุทธ์ หนิดภักดี โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
856 (166) นายปวริศร ช่วยเลื่อม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
857 (167) นางสาวพรธิรา คล้ายจาด ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
858 (168) นายนันทวิทย์ ทองศรี บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
859 (169) นางสาวปนััดดา รุ่งเรือง เทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
860 (170) นายสหรัฐ พุทธรัตน์ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
861 (171) นายพัชรพงศ์ เรืองไกร ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
862 (172) นายเอกรัตน์ ทองทิพย์ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
863 (173) นางสาวหัสดาวรรณ บุญเลี้ยง เทศบาล ๕ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
864 (174) นายขวัญชัย มะขามป้อม โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
865 (175) นายวัชราวุฒิ นาคสังข์ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา) ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
866 (176) นายนวพล ใจหาญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
867 (177) นายสิทธิพร ยังอยู่ โรงเรียนพรุพีพิทธาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
868 (178) นายกิตติศักดิ์ จันทราช บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
869 (179) นายธีรภัทร นิลรัตน์ โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
870 (180) นางสาวปฎิมา สุขศรีคง โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
871 (181) นางสาวสุธิดา ขุนดำ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
872 (182) นายภูธเนศ แสงจำนงค์ มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
873 (183) นางสาวสุชาดา สุขศรีเมือง อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
874 (184) นางสาวพรพิมล วิชัยดิษฐ นิรมล ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
875 (185) นางสาวอรณิช พรมเนตร โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
876 (186) นางสาวชบาไพร ขาวมาก โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
877 (187) นางสาวสุกัญญา คมเฉียบ กะปงพิทยาคม พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
878 (188) นางสาวภัทราวดี เหลืองเพชรงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
879 (189) นางสาวภัทราวดี เหลืองเพชรงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
880 (190) นางสาวพิมพ์ประพัฒน์ ศรีปราชญ์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
881 (191) นางสาวสาธิตา ศรีชัย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
882 (192) นางสาวอุรัสยา นาสุชล สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
883 (193) นายพงศกร ขวัญเมือง ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
884 (194) นางสาวพิมลพัฒน์ เจริญรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
885 (195) นายสิทธิกร สายแก้ว โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
886 (196) นางสาวสินีนาฏ ชุมพราหมณ์ เขาชัยสน พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
887 (197) นางสาวชลลดา เทพจินดา บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
888 (198) นางสาวชุติมา นุตพงษ์ กะปงพิทยาคม พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
889 (199) นายศรายุทธ ก่อทอง โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
890 (200) นางสาวศศิกานต์ บุญเกื้อ รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
891 (201) นางสาวสมฤทัย เกษรินทร์ คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
892 (202) นางสาวพิชญากาญณ์ หนูนิล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
893 (203) นายอาทิตนันท์ จันทบูลย์ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
894 (204) นายวิทยา ลักษณะกะชา โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
895 (205) นางสาวนภัสสร แก้วแท้ สตรีทุ่สง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
896 (206) นายปณวัตร์ นวนมุสิงห์ โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
897 (207) นายเกรียงไกร เมืองมณี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
898 (208) นายรังสรรค์ ปอยี โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
899 (209) นางสาวปิยธิดา ขุนทอง จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
900 (210) นายธนากร ใจห้าว เทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
901 (211) นางสาวณัฐกานต์ ชลสินธุ์ เทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
902 (212) นางสาวชนิกานต์ คงแก้ว จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
903 (213) นายเอกรินทร์ บุญเดช โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
904 (214) นายจตุพงษ์ รักษาทรัพย์ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
905 (215) นางสาวสุดารัตน์ อติชาต บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
906 (216) นายภาณุพงศ์ เทพฤทธิ์ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
907 (217) นางสาวศศิกานต์ บุญเกื้อ รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
908 (218) นางสาวบุญญรัตน์ กนกนาก ท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
909 (219) นายธีระเดช คณะหนู โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
910 (220) นางสาวสหฤทัย ชัยนาคิน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
911 (221) นางสาวญาณิศา คุ้มสังข์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
912 (222) นางสาวสุภาวรรณ หนูศรีแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
913 (223) นางสาวชลดา ศรีช่วย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
914 (224) นายเกียรติยศ จรูญรักษ์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
915 (225) นางสาวธัญญ่า จำปางาม โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
916 (226) นายรุจิระ​ ปรีชานันทศักดิ์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
917 (227) นายณภัทรพงศ์ พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนพระเเสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
918 (228) นายอนิรุธ ชูศรี บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
919 (229) นายวรเมธ รักบำรุง ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
920 (230) นางสาวกัณณิกา เพ็งเรือง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
921 (231) นางสาวธนัญญา ขุนวัฒน์ โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
922 (232) นายณัฐพงศ์ ชูเพชร์ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
923 (233) นายธนพงศ์ เพชรดำ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
924 (234) นายอนุศิษฏ์ ขวัญคง ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
925 (235) นายอุกฤษฏ์ ทองอนันท์ ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
926 (236) นางสาวพัชราภรณ์ บุญทองจันทร์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
927 (237) นายอนิรุตย์ เจริญรูป โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
928 (238) นายอดิเทพ รามณี โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
929 (239) นางสาวศศิมา พุทธิศาวงศ์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
930 (240) นางสาวเบญจวรรณ เทพธานี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
931 (241) นายศุภกิจ แย้มอวด เวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
932 (242) นางสาวสุธาทิพย์ รุ่มจิตต์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
933 (243) นางสาวปนัสยา รัตนวงษ์ ่ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
934 (244) นายวันวิชา ศรีเทพ สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
935 (245) นางสาวฟ้าใส อุดมศรี โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
936 (246) นางสาวเกตมณี อสิอุโค สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
937 (247) นางสาวเพ็ญพรรณ พรหมทอง ทุ่งงใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
938 (248) นายเอกราช ชูปันหวาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
939 (249) นายดิศานุวัฒน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
940 (250) นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
941 (251) นางสาวภัสริยา พจนอารี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
942 (252) นางสาวอรนิภา. ด่านวิทยากุล โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
943 (253) นายเจษฎากร พรหมประดิษฐิ์ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
944 (254) นางสาวรามาวดี สุขใส โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
945 (255) นางสาวโสภิดา ขำคม สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
946 (256) นางสาววิมลณัฐ อาษาดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
947 (257) นางสาวอุไรรัตน์ ไหสุวรรณ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
948 (258) นายณัฐพงค์ อินสุวรรณ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
949 (259) นางสาวรัชฎา นาคประเสริฐ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
950 (260) นางสาวชาลิตา กรดเเก้ว โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
951 (261) นายเจตน์สฤษฏิ์ คิดละเอียด สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
952 (262) นางสาวสุกัญญา ดวงจันทร์ พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
953 (263) นายคุณากิต ภู่ดอก สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
954 (264) นางสาวมัณฑนา กลิ่นพงศ์ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
955 (265) นายภาณุวัฒน์ ถนอมศักดิ์ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
956 (266) นางสาวศิรินทร มุสิกอินทร์ โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
957 (267) นางสาวกรธิดา กรดเกล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
958 (268) นางสาวจิราพรรณ พรหมเดชะ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
959 (269) นายณัฐพล บุณสุวรรณ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
960 (270) นางสาวกนกวรรณ นุ้ยเจริญ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
961 (271) นางสาวนิชานาถ แก้ววิลา โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
962 (272) นางสาวธาริณี กลับส่ง พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
963 (273) นายปัณณธร ศรีนาค ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
964 (274) นายโกศัลย์ คงยืน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
965 (275) นางสาวสุมัชชมา คงแก้ว โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
966 (276) นางสาวธิดาทิพย์ รอดอยู่ พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
967 (277) นางสาวสุกาญดา ช่างไม้ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
968 (278) นางสาวมนัสพร บุญเมือง ทุงใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
969 (279) นายศราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
970 (280) นางสาวณัฐธิดา ทองคลอด บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
971 (281) นายธนภัทร ทองพันธุ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
972 (282) นางสาวนุสรา ศรีสวัสดิ์ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
973 (283) นางสาวเสาวรส โกละกะ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
974 (284) นางสาวอมรรัตน์ แซ่จั้ง เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
975 (285) นายรัฐภูมิ หอแก้ว เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
976 (286) นางสาวปาระวี เพ็ชรช่วย บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
977 (287) นางสาวรุ่งนภา สุขคีรินทร์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
978 (288) นายอภิวัฒน์ นพเช้า โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
979 (289) นายอิทธิเดช แก้วมี มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
980 (290) นายสราวุฒิ รอดอินทร์ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
981 (291) นายธนาธิป พรหมพันธ์ มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
982 (292) นางสาวเเก้วตา ริววังกลาง บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
983 (293) นางสาวณัฐริกา พึ่งหลวง โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
984 (294) นางสาวสิริยากร ดำสอน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
985 (295) นางสาวสุปรียา​ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
986 (296) นางสาวนุชรี ทองอ่อน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
987 (297) นายจิรวัฒน์ พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
988 (298) นางสาวมลฤดี รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
989 (299) นางสาวธาวิณี พุฒน้อย มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
990 (300) นางสาวสุภาวดี ขาวทอง มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
991 (301) นางสาวกนกวรรณ แก้วสุทธิ์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
992 (302) นางสาวนันท์สินี หนูปลื้ม รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
993 (303) นางสาวกานติมา พรมพรัต กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
994 (304) นางสาวธนวรรณ ชัยพัฒน์ คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
995 (305) นางสาวพิชามญชุ์ อมรวัฒน์ ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
996 (306) นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีแสง อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
997 (307) นางเพ็ชรา สุดสาย ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
998 (308) นายรณชัย ฉวางพันธ์ พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
999 (309) นางสาวดุษฏี ผลยิ่ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1000 (310) นายวราวุฒิ ทองสีเขียว โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1001 (311) นายอภิสิทธิ์ เดชเเดง ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1002 (312) นางสาวปัทมา สิงห์เชาว์ มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1003 (313) นายอัจฉรินทร์ แนะแก้ว สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1004 (314) นางสาววันวิสา สมทัด หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1005 (315) นางสาวทิชาวรรณ สุขวัฒน์ สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1006 (316) นางสาวนนลณี พรัดขำ หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1007 (317) นายสิทธิราช ขวัญใจ ฉวางรัขดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1008 (318) นางสาวอทิตยา สงวนทรัพย์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1009 (319) นางสาวปิราพร ยุทธกิจ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1010 (320) นายพงศกร ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1011 (321) นาย่กฤษฎา เอี่ยมสกุล บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1012 (322) นายณัฐพันธุ์ ถุงทอง ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1013 (323) นางสาวนลินี กล่ำศรีทอง วังวิเศษ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1014 (324) นางสาวนันทิชา มุขนาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1015 (325) นางสาวเจนจิรา อุดม วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1016 (326) นายอภิเดช อินทฉิม เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1017 (327) นายชณดล โพธิรตน์ เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1018 (328) นางสาวเนตรนภา สถิตย์ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1019 (329) นายอรรถพล นักฟ้อน เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1020 (330) นายวัชรศักดิ์ เพชรด้วง สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1021 (331) นางสาวชลธิชา อินทร์แก้ว ร.ร. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1022 (332) นางสาววริศรา ขานทอง โรงเรียนเวียงสระ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1023 (333) นางสาวนฤมล ทองจีน ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1024 (334) นางสาวเบญจวรรณ ศรีวารินทร์ สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1025 (335) นายชินดนัย ริยาพันธ์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1026 (336) นางสาวลักขณา ถิ่นมะเดื่อ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1027 (337) นางสาวกนกวรรณ หยู่หนูสิงห์ ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1028 (338) นางสาวพรนภัส มาพูล สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1029 (339) นางสาวปายทิพย์ แซ่อื้อ มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1030 (340) นางสาวจิราภา คงสวัสดิ์ มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1031 (341) นายพันกร กิจวัฒน์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1032 (342) นางสาวชฎาพร ปลอดภัย คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1033 (343) นางสาวปทิตตา หนูทอง คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1034 (344) นางสาวธีราภรณ์ พ่วงจันทร์ ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1035 (345) นายอภิสิทธิ์ จอมทอง สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1036 (346) นางสาวกนกวรรณ เดชแก้ว ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1037 (347) นางสาวอริศรา ย้อยพระจันทร์ ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1038 (348) นางสาวชนิสรา ฉลาดแฉลม ละแมวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1039 (349) นายกันตพงศ์ เพ็ชรสุทธิ์ สุาษฎร์ธานี๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1040 (350) นายภาณุเดช เพชรชนะ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1041 (351) นางสาวอรนันท์ พงศ์เตรียง สวนศรีวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1042 (352) นางสาวสุดาวดี าโสภา โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1043 (353) นางสาวศุภดา ทองรักษ์ มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1044 (354) นางสาวมัทวัน นุ้ยเพชร มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1045 (355) นางสาวธัญลักษณ์ เทศชาลี สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1046 (356) นางสาวนันทิกานต์ เดชเรือง มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1047 (357) นางสาวอมรรัตน์ พังทูน มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1048 (358) นางสาวสุธาสินี ปรีชา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1049 (359) นายชนะศักดิ์ เบ็ดเสร็จ กาญจนาภิเษก กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1050 (360) นายปฐมพงษ์ ไกรนรา โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1051 (361) นางสาวอิษยา ไชยณรงค์ เขาชัยสน พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1052 (362) นางสาวสุดารัตน์ หมื่นพล เขาชัยสน พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1053 (363) นางสาวตวิษา ณ พัทลุง เขาชัยสน พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1054 (364) นางสาวเมธาวี มีทับ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1055 (365) นายพันธกานต์ สตูล โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1056 (366) นายอัษฎาวุธ รักษา โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1057 (367) นางสาวนภัสสร เพชรแก้ว ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1058 (368) นายเกียรติศักดิ์ ดำคล้ำ มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1059 (369) นายพุฒิพงศ์ สมบูรณ์มนต์ มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1060 (370) นางสาวอารียา ใหม่ซ้อน ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1061 (1) นายนราวุธ ดิษฐ์คล้าย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1062 (2) นางสาวธาริณี ห่วงวิเชียร วิเชียรมาตุ ตรัง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1063 (3) นางสาวสุกัญญา เทพเรือง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1064 (4) นางสาวกีรติ เอียดแก้ว บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1065 (5) นางสาวณัฐริญา กระบี่น้อย มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1066 (6) นางสาวอรณิชา ผลผลา โรงเรียน เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1067 (7) นายมะโซฟี มูซอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1068 (8) นางสาวศุภลักษณ์ งามขึม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1069 (9) นางสาวชลธิดา แซ่ลิ้ม มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1070 (10) นางสาวปิยะมาศ เพชร์ฤทธิ์ วังวิเศษ ตรัง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1071 (11) นางสาวอัจจิมา บุญเทียม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1072 (12) นางสาวแพรวา ด้วงชู สทิงพระวิทยา สงขลา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
พัฒนาและออกแบบระบบโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ โทร 077 913333 ต่อ 5102 หรือ 087-6898672 , Line ID : littlemoji

รองรับการใช้งานได้ดีบน Google Chrome Browser Version 60.0.3112.113 เป็นต้นไป