ระบบสมัครเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SRU Rajabhat Camping 2019

รายละเอียดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SRU Rajabhat Camping 2019

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเค้าร่วมโครงการทุกคน ต้องปริ้นส์ใบสมัครจากระบบ พร้อมเอกสารแสดงผลการเรียน มาแสดงในวันรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
 2. กำหนดการรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 07.30-08.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ หากมีเหตุจำเป็นต้องรายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนด ให้ประสานผ่าน Facebook กลุ่ม SRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2019
 3. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมโครงการ - วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ชุดนักเรียน - วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ชุดพละ - วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ชุดนักเรียน
 4. มหาวิทยาลัยจัดที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยจะแยกที่พักชายและที่พักหญิง ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าพักในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ตลอด 3 วัน 2 คืนเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดเตรียมเครื่องนอนส่วนตัวมาเอง เช่น หมอน ผ้าห่ม
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
 7. หากมีโรคประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำยารักษาโรคประจำตัวมาเอง และต้องแจ้งให้พี่ STAFF ผู้ดูแลรับทราบด้วย
 8. ในโครงการจะจัดเลี้ยงอาหารว่างตลอดการร่วมกิจกรรม ยกเว้นอาหารหลัก 3 มื้อ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะจัดร้านค้าภายในโรงอาหารไว้ให้บริการ
 9. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมให้ครบ 3 วัน 2 คืน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 10. การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการ และจะทำการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขา/คณะที่เลือกเข้าศึกษาต่อ
 11. การประกาศผลสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งผลการสอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่จัดสอบสัมภาษณ์ทันที
 12. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2561
 13. ในการร่วมโครงการมหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถฉุกเฉิน ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยไว้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 14. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและกำหนดการโครงการ ผ่านทาง Facebook กลุ่ม SRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2019
 15. ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีภูมิลำเนาอยู่ไกล ต้องเดินทางมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ทางมหาวิทยาลัยจะจัดที่พักไว้ให้ โดยแจ้งรายชื่อผ่านทาง Facebook กลุ่ม SRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2019
 16. จาก ข้อ 15. รายงานตัวได้หลัง 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการ Rajabhat Camping 2019 ได้ที่นี่  

พัฒนาและออกแบบระบบโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ โทร 077 913333 ต่อ 5102 หรือ 087-6898672 , Line ID : littlemoji

รองรับการใช้งานได้ดีบน Google Chrome Browser Version 60.0.3112.113 เป็นต้นไป