ระบบสมัครเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 จำนวนทั้งหมด 1116 คน

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด คณะ สาขา
1 นายศรัณย์ นวลมุสิก ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
2 นางสาวภัทราพร เเสงศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
3 นางสาวธัญญารัตน์ มีขวด ศรีธรรมราชศึกษา โครงการEnglish programme นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
4 นายกิตติศักดิ์ แซ่เจีย เทศบาล ๔ ( วัดโพธาวาส ) สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
5 นายบริภัทร เริ่มสุข เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
6 นายรัตน์ธนพงศ์ อินทร์ศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
7 นางสาวจารุกร สัจจะ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
8 นางสาวอินทุอร นิลพัฒน์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
9 นายนิติพงษ์ พันธสวัสดิ์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
10 นายสราวุฒิ เกตุสุริยา ศรียาภัย ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
11 นางสาวเกวลิน สุทธิภักดี ศรีธรรมราชศึกษา EP นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
12 นางสาวอัจฉรา กระแสเทพ โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
13 นายอิทธิกร การณ์กิจชัย สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
14 นายติณณภัทร นวลคง โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
15 นางสาวศิริพร หอมชื่น โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
16 นางสาวทอฝัน ขาวล้วน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
17 นางสาวปาริชาติ ออมสิน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
18 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เกิดสุข ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
19 นางสาวดวงกมล รักช้าง ทุ่งใหญ่วิทยคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
20 นางสาวนัฐธิดา แก้วพรรณราย ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
21 นางสาวนัฐธิดา เเก้วพรรณราย ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
22 นางสาวประภัสสร หมูดจันทร์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
23 นางสาวนัฐธิดา เเก้วพรรณราย ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
24 นายเมธี บัวอ่อน เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
25 นายก้องกิดากร เชื้อกูลชาติ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
26 นายรชานนท์ ชำนาญกิจ โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
27 นายศุภชัย ทองเสน มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
28 นายอนุสรณ์ จันทร์คง ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
29 นางสาวอาภรรัตน์ ทิพพินิจ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
30 นางสาวศิริกัญญา ธรรมนิยม มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
31 นางสาวกฤษณา ช่วยศรี เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
32 นางสาวอริสา ลูกน้อย โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
33 นายฉัตรมงคล บุญประกอบ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
34 นางสาวกนกพร พิณเศรษฐ์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
35 นางสาวมัณฑนา ชำนินวล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
36 นายศราวุธ อภัยสวัสดิ์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
37 นางสาวกฤษณีย์ พลภักดี โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
38 นายภานุ​พงศ์​ คงสัมมา ลำทับประชานุเคราะห์​ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
39 นายอลงกรณ์ อินทร์น้อย ศรียาภัย ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
40 นางสาวพรชิตา ใจมั่น โรงเรียน มัธยมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
41 นายวีรไทย รักษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
42 นางสาวกัญญารัตน์ ขำปาน เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
43 นางสาวณิชาพร เพชรรักษ์ อุบลรัตราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
44 นางสาวรัตติยาภรณ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
45 นายกรกต ทวิชศรี สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
46 นายชิณวัตร สุขแก้ว โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
47 นางสาวศิริวรรณ นุรักษ์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
48 นางสาวฐิตาพร ราชพล ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
49 นางสาวจิตลัดดา ฝางคำ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
50 นางสาวรุ่งตะวัน มังษะชาติ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
51 นายชัยพิพัฒน์​ มะโรงมืด ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
52 นางสาวพรรณิดา เทียบทัน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
53 นางสาวสุวนันท์ ผดุงกิจ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
54 นายคมกริช รัตนบุรี โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
55 นางสาวณัฐรินาถ องอาจ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
56 นางสาวนัฐมล จิตรี สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
57 นายธนาธรณ์ เที่ยงธรรม เทพมิตรศึกษา กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
58 นางสาวเสาวณิต ทองร่วง โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
59 นางสาวกมลชนก โตกราน โรงเรียนเทศบาล๕ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
60 นางสาวณัฐริกา สิทธิเชนทร์ โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
61 นายทวีป นวลทองแก้ว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
62 นางสาวจุไรรัตน์ พรหมอินทร์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ระนอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
63 นางสาววริษา ทองน้ำแก้ว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
64 นายวัทธิกร จันทโฆษ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
65 นางสาวณัฐวดี เกื้อหนุน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
66 นายภูริชัย ถาวรสุข โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
67 นายธวัชชัย ว่างงาน พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
68 นายธวัชชัย. ว่างงาน พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
69 นายจิรานุวัฒน์ ชูเกื้อ สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
70 นายเสริมศักดิ์ บัวทอง สุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
71 นางสาวอุบลวรรณ เทพบุรี โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
72 นายชัยนันท์ บุญชูวงค์ กาจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
73 นายอภิสิทธิ์ ชาวแดะ เทศบาล4วัดโพธาาส สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
74 นางสาวศิริพร คงวิจิตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
75 นางสาวดาวรุ่ง แก้วเกลี้ยง เตรียมอุดุมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
76 นางสาวอมรรัตน์ รัตนบุรี ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
77 นางสาวอนัญลักษณ์ แซ่เตียว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
78 นางสาววิภาดา รักษาสัตย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
79 นางสาวศิวาภรณ์ เตื้อนสุวรรณ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
80 นางสาวอัมพิกา ชิตเชื้อ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
81 นายกำธร ยาเล๊าะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา สตูล คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
82 นางสาวA A กรุงเทพมหานคร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
83 นายศุภวิชญ์ สองสมุทร เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
84 นายอาทิตย์ อุรามา มุสลิมศึกษา สตูล คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
85 นางสาววราภรณ์ เกตุประทุม โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
86 นายอพิสิษฐ์ สุทธิวิเศษ เขาชัยสน พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
87 นายจักริน จินา โรงเรียนเขาชัยสน พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
88 นายทินกฤต ทวีตา เขาชัยสน พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
89 นายณัฐวัฒน์ พรหมณี เขาชัยสน พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
90 นางสาวนิศาชล เทพบุรี โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
91 นางสาวจริยา สมผิว อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
92 นายจงรัก ศรีสุวรรณ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
93 นายสุเทพ รักประทุม โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
94 นายฉัตรมงคล จินพล โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
95 นายกฤษณะ อนุสรณ์ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
96 นายจักรี แสงอรุณ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
97 นางสาวศิรินทิพย์ ลิ่มพิกุล เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
98 นางสาวมยุรา เขมวงค์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
99 นายวีรภัทร เรืองมาก ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
100 นางสาวมณีรัตน์ ปานรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
101 นายวิศรุต เกื้อนุ้ย พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
102 นางสาวโสภิดา ทองนะ ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
103 นางสาวศิรินาฏ อ่อนช่วย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
104 นายอิรฟาน สาเมาะ ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
105 นายปิยณัฐ วราชัย พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
106 นางสาวลักขณา ชาวคีรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
107 นายเกียรติศักดิ์ ชาวคีรี กศน.นาสาร สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
108 นางสาวกาญจนา ว่องนิมิต โรงเรียนท่าเเซะรัชดาภิเษก ชุมพร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
109 นางสาวพัสตราภรณ์ บััวเผีียน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
110 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูขันธ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
111 นายสุรศักดิ์ เพชรนุ้ย ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
112 นายสหรัฐ พุทธรัตน์ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
113 นายเลอพงศ์ ชูศักดิ์ คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
114 นางสาวมุซฟีเราะห์ จะรีดิ โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
115 นายอรรถชัย วิชัยดิษฐ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
116 นายณัฐกิตติ์ เงินเลี่ยม เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
117 นางสาวกฤติยาภรณ์ ไชยณรงค์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
118 นางสาวเบญญาทิพย์ เสกธีนะ วิเชียรมาตุ ตรัง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
119 นายศตวรรษ ชำนาญแทน เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
120 นางสาวศุภักษร เพชรรักษ์ เทศบาล4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
121 นางสาววาลินท์ เมฆมูสิก เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
122 นางสาวกานต์ธิดา คงท่าฉาง โรงเรียน พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
123 นายชัชวาล กาละสังข์ ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
124 นางสาวธราภรณ์ เพชรชู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
125 นายภูวนัตถ์ สัมพันธ์ มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
126 นางสาวจุทาภรณ์ ชูราศรี มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
127 นางสาวลักขณาภรณ์ ราชโภค มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
128 นางสาวศุภาวรรณ พลายเเก้ว โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
129 นางสาวทิราภรณ์ แสงจำนงค์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
130 นางสาวชลดา ขำแก้ว โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
131 นางสาวณัฐธิดา จิปรึก เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
132 นางสาวจิรภัทร ช่วยดิษ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
133 นางสาวศิรินธร ศรีวิสุทธิ์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
134 นางสาวสาวิตรี หนูทองแก้ว รัษฎา ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
135 นางสาวกัลยรัตน์ บุบผาคร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
136 นางสาวเสาวรส ปิยะเขต โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" พังงา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
137 นางสาวศิริญธรณ์ กุลเมฆา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
138 นางสาวมิ่งขวัญ จุจันทร์ เทศบาล๕ เทศบาลนครสุุุุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
139 นางสาวบุญกิซ สิริฟีน บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
140 นายภัทรพล จรัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
141 นางสาวอาภัสรา เทพเซ่งหลี ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
142 นางสาวเกวลิน ธงพันษา โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
143 นางสาวหทัยชนก รันทนา โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
144 นางสาวน้ำฝน สะมีหนู โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
145 นางสาววิฌุตา พัฒศรีเรือง โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
146 นางสาวกัณณิกา สารพงษ์ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
147 นางสาวสุชาดา บุญมิ่ง นาบอน นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
148 นางสาวพิชญาภา ย่องดำ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
149 นางสาววิภาวี สายจันทร์ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
150 นางสาวนฤมล เทพเมือง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
151 นางสาวถาวรีย์ ฉิมสะอาด โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
152 นายธวัชชัย กองกุล มัธยมเปี่ยมมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
153 นางสาวอรอนงค์ ฉิ่งวังตะกอ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
154 นายเจษฎากร เนียมสมบัติ มัธยมเปี่ยมมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
155 นางสาวฐิติกาญจน์ คงศิลป์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
156 นางสาวปาจรีย์ เมืองสุวรรณ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
157 นายทัศณพงศ์. บุญครัน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
158 นางสาววิภาดา​ ตรีอรุณรักษ์ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
159 นางสาวชฎาภรณ์ พันธุ์อุไร บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
160 นางสาววิมลรัตน์ เจริญสุข โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
161 นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรสุริยา นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
162 นางสาวเพ็ญนภา อำนาจ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
163 นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฺ37 กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
164 นางสาวทัศนีย์ ขุนสิทธิ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
165 นางสาวอารยา อินทรสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
166 นางสาวธิรดา ยอดแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
167 นางสาวกชมน เม่งเอียด โรงเรียน จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
168 นางสาวกมลชนก หมดราคี โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
169 นายชยณัฐ สพานทอง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
170 นางสาวชัชชกร ทัตธนัชกันต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
171 นางสาวธิดาเทพ อินทร์เมือง อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
172 นางสาวอริศรา ลุ้งใหญ่ วิเชียรมาตุ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
173 นายพุฒิพงศ์ สวัสดิ์อุบล เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
174 นางสาวชลธิชา ชูราษฎร์ ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
175 นายชวิศ วังอนานนท์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
176 นางสาวอรอนงค์ สงสุข โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
177 นางสาวกัญญาวีร์ นิตย์พร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
178 นางสาวเรวดี รัฐจางวาง โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
179 นางสาวเรวดี รัฐจางวางี โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
180 นางสาวปิ่นอนงค์ พลลือ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
181 นางสาวดวงเดือน ทุ่มแก้ว มัธยมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
182 นางสาวจุฑามาศ กิ่งแก้ว สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
183 นางสาว ศศิธร แสนโคต โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
184 นายจรุงศักดิ์ ไทยแย้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
185 นางสาวอาภัสรา ทิพย์เพชร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
186 นางสาวนฤทัย ชัยนาคิน เทศบาล5 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
187 นางสาวพัชรี กรุงเเก้ว โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
188 นางสาวธิดาวรรณ แป้นปลื้ม บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
189 นางสาวทิวารัตน์ สุวรรณชนะ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
190 นางสาวสุพรรณี พรหมทอง โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
191 นางสาวพิมพ์ชนก จินดาวงค์ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
192 นางสาวเกตน์อิสรา เพชรเกต ตะโหมด พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
193 นายพงศกร เกษรชื่น เสวียดวิยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
194 นางสาวอมิตา เสวกจันทร์ เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
195 นางสาววิศัลยา โอฬาร์กิจ พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
196 นางสาวณัฐรุจา เมืองแก้วกุล พนมเบญจา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
197 นางสาวชื่นจิตรา ใจสมุทร โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
198 นางสาวเนตรอัปสร สว่างแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
199 นางสาววาสนา พรหมแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
200 นางสาวเกตุวดี มีใหญ่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
201 นางสาวหทัยวรรณ พร้อมประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
202 นายซูบียัน แวมีนอ ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
203 นางสาวจิราภรณ์ ด่านอุดร โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
204 นางสาววริศรา สำลีเมือง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
205 นางสาวคคนานต์ จารุจารต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
206 นางสาวบุษศราภรณ์ มาสินธุ์ เทศบาล 4 วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
207 นางสาวธนภรณ์ ชูสุวรรณ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
208 นางสาวศิริพร ช่อสม โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
209 นางสาวสิริพร รินสอน ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
210 นางสาวณัฐชา รอบคอบ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
211 นางสาวประภัสสร เรืองชม ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
212 นางสาวปัญญาพร ยอดชาญ ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
213 นางสาวประภัสสร เรืองชม ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
214 นางสาวอภิญญาศรีเทพ สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
215 นายสพลดนัย ชินสิทธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
216 นายเขมทัตต์ เพชรเครือ เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
217 นางสาวจุฑามาศ กานิวาสน์ เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
218 นางสาวปนัสยา ช่วยรอด โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
219 นางสาวอาทิตตา เชื้อแคนอ้น เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
220 นายนพพร คงคช โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
221 นางสาวปัญญาพร ยอดชาญ ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
222 นางสาววันวิสา มงคล พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
223 นางสาวลลิตา รมรื่น เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
224 นางสาวสุกัญญา ประสงค์ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
225 นางสาวปัญญาพร ยอดชาญ ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
226 นางสาวอภิสรา เหมทานนท์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
227 นางสาวชนิสรา นวลย่อง โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
228 นางสาวธนิกานต์ กองวารี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
229 นางสาวปิ่นปินัท มรรคจิตร์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
230 นางสาวภัสราพร ไชยเดช ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
231 นางสาวชุติมา เยื้องโยธา โรงเรียน มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
232 นางสาวกนกพรรณ เมืองไทย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
233 นางสาวโสภา กันเขียว ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
234 นางสาวเบญจมาศ นิลอรุณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
235 นางสาวรุจิรา ศรีสังข์ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
236 นายธัญวุฒิ เพียรพันธ์ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
237 นางสาวสายธาร มุขดาหาญ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
238 นางสาวประกายทิพย์ ปันกองงาม ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
239 นางสาวปิยนุช มุณี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
240 นางสาวธัญลักษณ์ ปานรักษ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
241 นางสาวนงลักษณ์ สุขนิตย์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
242 นายกษิดิิศ ดาวกระจาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
243 นายjirayu choptamkit ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
244 นายปณิธิ ขุนทองจันทร์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
245 นายอรรถพล แพรกปาน โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
246 นางสาวศกลวรรณ สามเพชรเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
247 นายปฐมพร หนูเกลี้ยง โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
248 นางสาวมณฑิรา มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
249 นางสาวศรัญญา ทองชล เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
250 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่างเรือ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
251 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์เพชร โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
252 นางสาวทิพย์วรรณ ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
253 นางสาวสุดารัตน์ รัตนพันธ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
254 นางสาวพิมตะวัน ขุนณรงค์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
255 นางสาวศศิมา เทศบาล4 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
256 นางสาวพิมตะวัน ขุนณรงค์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
257 นางสาวกันยารัตน์ ยอดสมบูรณ์ สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
258 นางสาวช่อผกา ปฐมพรหมมา สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
259 นายไพบูลย์ วงค์ทองดี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
260 นางสาวสุดธิดา กลิ่นพงศ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
261 นางสาวกัญญรัตน์ ฉุ้นย่อง วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
262 นายเพชรายุทธ โตเอี่ยม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
263 นางสาวโสรญา แช่มพัวพันธ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
264 นางสาวอังคณา ทิพย์จันทา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
265 นายศรายุทธ บุญทอง โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
266 นายเกตุพนา แก้วปลอด บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
267 นางสาวชลัญธรณ์ ศักดา มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
268 นางสาวณัฐลิกา มงคลนิมิตร มัธยมเปี่ยมมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
269 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีเทพ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
270 นายยุทธนา คำห่อ มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
271 นางสาวปิยนุช กลิ่นหอม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
272 นางสาวรัตน์รวี ประภากรสกุล โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
273 นางสาวนิยาดา โกละกะ โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
274 นางสาวฉัตรตาภรณ์ ศรีทองนาค โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
275 นางสาวศุภัสสร เย็นรักษา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
276 นางสาวพัสมา สังข์คร เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
277 นายนิพัทฑใธพนธ์ นวลโพยม เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
278 นายหัสดิน กู้เมือง โรงเรียนปากเเพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
279 นางสาวบุษกร. หมายเพ็ง ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
280 นางสาวประภัสสร ชุมทอง บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
281 นางสาวศศิธร จุเส้ง โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
282 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณภัย ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
283 นางสาวปิยะฉัตร วิชัยดิษฐ์ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
284 นางสาวอารีรัตน์ ดวงสวัสดิ์ ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
285 นางสาวปิยะมาศ เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
286 นางสาวอารีรัตน์ ดวงสวัสดิ์ ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
287 นางสาวธิญะดา ชำนาญกิจ มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
288 นางสาววราภรณ์ เอียดเหตุ รร ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
289 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมอิน โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
290 นางสาวสุรัสวดี แก้ววิรัตน์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
291 นางสาวอารีรัตน์ ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
292 นางสาวธิดาทิพย์ จิตเขม้น ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
293 นายวรเทพ เสกกาญจนะ ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
294 นางสาวนฤมล คชชา โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
295 นางสาวอังสุมา ประสิทธิ์กุล ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
296 นางสาวปิยมาศ เหล็กบาดาล โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
297 นางสาวโสทญา ศิริ โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
298 นางสาวรัตนอุบล ไกรเกตุ มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
299 นางสาวเรวดี สมนิล ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
300 นางสาวเบญจภรณ์​ หนูยิ้มซ้าย ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
301 นางสาวภัทราภรณ์ เทียมยม ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
302 นางสาวสุพรรณี ถิ่นสะท้อน พระเเสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
303 นางสาวกรกวรรณ โกละกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
304 นางสาววีรวรรณ กลมแป้น สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
305 นายไชยเชษฐ นิยะกิจ โรงเรียน ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
306 นางสาวอนัญญา ไชยทิพย์ พระเเสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
307 นางสาวน.ส ปวเรศณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
308 นางสาวหยดเทียน เพชรโสม สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
309 นางสาวอารียา สุวรรณมณี โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
310 นางสาวอรอุษา ร่าหมาน โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
311 นายวันชนะ ส่งสุข กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
312 นายกฤษฎา เเซ่อุ่ย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
313 นายชานนท์ ธรรมสุวรรณ ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
314 นางสาวศศิธร สมหวัง ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
315 นางสาวกันยารัตน์ แสงระวี ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
316 นายไกรวิชญ์ เมืองน้อย เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
317 นายบุญประเสริฐ พันชนะ โรงเนียนเทศบาล4 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
318 นายจตุพล รักษามั่น โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
319 นางสาวณัฐณิชา จีนไทย เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
320 นายพศิน ครีสุข ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
321 นายยสินทร สุวรรณมณี เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
322 นายพสิษฐ์ ศรีสุข ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
323 นายศรายุทธ ไม้ทิพย์ ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
324 นายนพพิชัย ศรีพะเนิน รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
325 นายภาคภูมิ อานนท์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
326 นายวราวุธ ขมัน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
327 นางสาวฬิษามาศ ยอดโมรา พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
328 นางสาวกนกพร วงศ์ลีลากรณ์ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
329 นางสาวจิราวดี หะพินรัมย์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
330 นางสาวอัจฉราพรรณ รักการ ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
331 นางสาวกัลยาณี เจริญรูป ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
332 นางสาวสุภาวดี พัฒลำภู ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
333 นายทวีชัย ร่าหมาน ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
334 นายพงศ์พิพัฒน์ สุขใส ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
335 นางสาวจิราภรณ์ นิลรัตน์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
336 นางสาวพิลัยวรรณ โสมคง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
337 นางสาวกัญญาณัฐ สุขนุ้ย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
338 นางสาวกลุนันท์ หมอกแล้ว ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
339 นางสาวฐิติมา บุญทองใหม่ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
340 นางสาวพรนภา พาระแพน เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
341 นางสาวกุลธิดา ชนะกุล โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
342 นายณัทธา ศรีวิชัย ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
343 นางสาวสายธาร ทองเสน ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
344 นางสาวสมฤดี สนใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
345 นางสาวกุลธิดา หนูสุวรรณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
346 นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
347 นางสาว่เก็จมณี สว่างวงษ์ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
348 นายกฤษกร หมาดเก จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
349 นางสาวภัทราพร คงยอด โรงเรียนเทศบาล4(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
350 นางสาวกุลธร มุลกุณี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
351 นางสาวจิราพัชร นุ้ยฉิม ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
352 นายพชรพล เพชรเสน สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
353 นางสาวภัทราพร คงยอด โรงเรียนเทศบาล๔ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
354 นางสาวศิรดา หรีมเนต นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
355 นายวิทวัส บำรุงชู เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
356 นางสาวเวนิสา เริงสมุทร หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
357 นางสาวเก็จมณี สว่างวงษ์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
358 นายพิชาวี เซียะคง สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
359 นางสาวรัตนพร อ่อนสงค์ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
360 นายพลพล ลาดใจ เสวียดวิยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
361 นางสาวกนกวัลย์ อัคคี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
362 นางสาวสัณห์สินี ทองกรณ์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
363 นางสาววรางคณา เพ็ชร์น้อย ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
364 นายสิทธิพร ศิริวงศ์ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
365 นางสาวณิชกมล ชลสินธ์ุ สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
366 นายอภิสิทธิ์ กี่บุตร รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
367 นายสมชัย ลัคนาวงศ์ ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
368 นางสาวเกวลิน ชูอินทร์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
369 นางสาวสาวิตรี สมนิล บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
370 นางสาวเกศรา ปรางแก้ว โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
371 นายจตุพร ไพเราะ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
372 นางสาวสุวิชาดา มีกง กระบุรีวิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
373 นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
374 นางสาวจุฑามาศ สุขเกิด พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
375 นางสาวนัยนา พรหมมินทร์ โรงเรียนละเเมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
376 นางสาวภัทรวดี เพชรคง โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
377 นางสาวภัทรวดี เพชรคง โรงเรียนพ่วงพรมคร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
378 นางสาวอรวรรณ รัตนทองดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
379 นางสาวสุวนันท์ สุขทอง พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
380 นางสาวณัฐวรรณ หนูทอง วิทยาลัยการอาชีพท่าเเซะ ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
381 นางสาวปิยธิดา ศรีทิพย์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
382 นางสาวกมลเนตร มั่นคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
383 นางสาวกมลเนตร มั่นคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
384 นางสาวภัทวรินทร์ สวัสดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
385 นางสาวชวัลรัตน์ คงเอียด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
386 นางสาวปิยฉัตร. รองพล ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
387 นางสาวณัฐิพร คงแก้ว ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
388 นางสาวรมิตา บัวมาก โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
389 นายณรงค์ศักดิ์ เกื้อเส้ง บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
390 นางสาวทักษพร หอยสังข์ วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
391 นายศฤงคาร สุทธิมาศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
392 นางสาวตรีชฎา เจริญฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
393 นางสาวขวัญนรี สุขสำราญ โรงเรึยนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
394 นางสาวลักขณา จรรยาธรรม อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
395 นางสาวหทัยชนก แว่นนาค ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
396 นางสาวเกศกนก ฤกษ์อ่อน เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
397 นางสาวศิริลักษณ์ นวลมุสิก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังสุราษฎร์ธานี๑ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
398 นางสาวพรพิมล จิตเขม้น ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
399 นางสาวเรวดี รัฐจางวาง โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
400 นางสาวดวงกมล บุญตระการ สินปุนคุณวิชญ์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
401 นางสาวอัญมณี ชูประเสริฐ โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
402 นางสาวชลินดา พลจร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
403 นางสาวพรพิมล จิตเขม้น ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
404 นางสาวกฤตพร ทิพศรี โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
405 นางสาวมินตรา จันทร์จร มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
406 นางสาวกนกวรรณ ธานีรัตน์ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
407 นางสาวพัชรา เจริญสวัสดิ์ ละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
408 นางสาวศิริพร ช่วยศรี โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
409 นางสาวอรอนงค์ หนองเทา โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
410 นางสาวเขมวรินทร์ ฉิมภาลี พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
411 นางสาวธัญเรศน์ ศรเกลี้ยง โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
412 นางสาวมณฑิรา ฮั่นเฉียง เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
413 นางสาวอรอนงค์ หนองเทา โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
414 นายคเณศ เลิศไกร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
415 นางสาวปัทมาภรณ์ ภูมิไชยา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
416 นางสาวกัลยรัตน์ อักษรกลั่น ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
417 นางสาวสุดา ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
418 นางสาวพิมลดา อาดผล ตัรบียะห์อิสามียะห์ พังงา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
419 นางสาวนิติยา พงค์ภู่พันธ์ ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
420 นางสาวจิณณพัติ สถาพร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
421 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
422 นางสาวจุไรวรรณ บุญอ่อน โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
423 นางสาวนฤมล โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
424 นางสาวธิดาทิพย์ คีรีทอง โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
425 นางสาวศุภลักษณ์​ ยอด​มณี​ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
426 นางสาวกมลา นิลอุปถัมภ์ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
427 นางสาวจันจิรา ศิริสมบูรณ์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
428 นางสาวชลธิชา จิตรตรง โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
429 นางสาวลักษมี ช่วยชาติ พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
430 นางสาวนริศา ส้มชู ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
431 นางสาวบัณฑิตา ศรชนะ พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
432 นางสาวพลอยไพลิน นิธิเมธสานนท์ โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
433 นางสาวนิตยา ซั่นกุล พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
434 นางสาวรัชฎาภรณ์ รักกะเปา พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
435 นางสาวอารียา ชุ่มติ่ง มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
436 นางสาวปิยพร ชุมพล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
437 นางสาวอัญชลี วงค์จันทร์ ละแมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
438 นางสาวสิริยากร เลี่ยนชอบ ปากพูน นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
439 นางสาวศศิกานต์ ทองหยู โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
440 นางสาวพัชรินทร์ จิตหลัง โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
441 นางสาวอมลวรรณ ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
442 นางสาวสุดารัตน์ ดำนุ่น โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
443 นางสาวกมลทิพย์ ดีพร้อม ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
444 นางสาวเนธิตา วิชิตเชื้อ มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
445 นางสาวจุฑารัตน์ จิตรอารีย์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
446 นางสาวพัชดาวดี สาริพัฒน์ พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
447 นางสาวกนิษฐา สุวรรณคง พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
448 นางสาวสุภัชฌา น้อยสำราญ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
449 นางสาวปิ่นกมล ทับทิมเพียร เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
450 นางสาวลลนา คงแย้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี้ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
451 นางสาวพิชญาภา สวนพลอย เทศบาล ๕ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
452 นางสาวอัฐภิญญา ด้วงนุ้ย จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
453 นางสาวศศิดาพร สุทิน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
454 นางสาวเพ็ญพนิดา ทองเผือก เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
455 นางสาวอริญญารัตน์ หัสรินทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
456 นางสาวพิมมาดา เจษฎานนท์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
457 นางสาวอรอนงค์ หนองเทา โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
458 นางสาวสุพรรษา ไกรทอง สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
459 นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีสังข์แก้ว ปากพูน นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
460 นางสาวสโรชา ศิวโมกข์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
461 นางสาวนนทิยา ชาติทอง ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
462 นางสาวกมลรส เมฆกล่อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
463 นายชลสิทธิิ์ เขจรรักษ์ สุราดฎร์พิยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
464 นางสาวสโรชา มาทอง โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
465 นางสาวสุพรรณี จันทร์แย้ม โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
466 นางสาวนลินี คงนาลึก สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
467 นางสาวญาตาวี บุญเหลือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
468 นางสาวปิยะธิดา เปรมศรี โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
469 นางสาวบุษยา คงแก้ว โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
470 นางสาวภัศราวรรณ เสนาเพ็ง อ่าลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
471 นางสาวอนุชสรา เมืองทอง ละเเมวิทยา ชุมพร คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
472 นางสาวกมลพร บรรดาล พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
473 นางสาวธัญวรัตน์ ห่อทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
474 นางสาวเกษรา ถาวรพร มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
475 นางสาวธิดารัตน์ เพชรสวัสดิ์ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
476 นางสาวอาภาภรณ์ ทิพย์เสวก ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
477 นางสาวจุฬาลักษณ์ มูสิกะ โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
478 นางสาวสุภัสสร คงเส้ง โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
479 นางสาววิชุดา คงสิงห์ โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
480 นางสาวอารียา จนะกาญจน์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
481 นางสาวศิริวรรณ ชูโลก เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
482 นายพีรวัฒน์ ครองชัย ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
483 นางสาววลัยลักษณ์ ไหมศรี รัษฎา นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
484 นางสาวธิดาจันทร์ ถิ่นท่าเรือ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
485 นางสาวพรนิตา สุวรรณ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
486 นางสาวณัฐณิชา รุ่งแก้ว มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
487 นางสาวภัทรวดี ดาเระหมีน ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
488 นางสาววิภารัตน์ อนุพงค์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
489 นางสาวสิริลัดดา จีนนำหน้า โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
490 นางสาวสไบทิพย์ ช่างคิด เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
491 นางสาวจุลมณี ยงเยื้องคง ละแมวิทยา ชุมพร คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
492 นางสาวชลธิชา รัตนสุวรรณ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
493 นางสาวสุพิชญา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
494 นางสาวชุติกาญจน์ วงเขน ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
495 นางสาวสุภัสสร รักษากิจ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
496 นางสาวนลินี จรีทรัพย์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
497 นางสาวปวรวรรณ ตะโหมด พัทลุง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
498 นางสาวชลธิชา เกษบุรี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
499 นางสาวพลอยพิศุทธิ์ ปราบนริศ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
500 นางสาวปิ่นมณี ทองพันธ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
501 นางสาวชุติกาญจน์ อุดมรัตนา รัษฎา ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
502 นางสาวอนุสรา หวันเหล็ม ปากพูน นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
503 นางสาวสุพัตรา เงินเหลี่ยม โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
504 นางสาวธีราพร สังข์รอด พนมเบญจา กระบี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
505 นางสาวธนภรณ์ สุวรรณน้อย พนมเบญจา กระบี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
506 นางสาววสุ คงสกุล พนมเบญจา กระบี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
507 นางสาวกิตติยา งามงอน ควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
508 นางสาวอมรรัตน์ เพ็ชรมลี สิชลประชาสรรค์ สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
509 นางสาวดนัสวีล สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
510 นางสาววิภาวดี ศรีสุวรรณ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
511 นางสาวพัชรินทร์ ศรีสมทรัพย์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
512 นางสาวศันสนี มีคลัง สุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
513 นางสาวณัฐกุล โกตา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
514 นางสาวสรัญญา ศรีวันดี โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
515 นางสาวษมาพร อมตวิทยา ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
516 นางสาวดนัสวีล ชูประพันธ์ สุราษฎร์พิทยา2 นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
517 นางสาวสัจจพร อินทร์สุทธิ์ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
518 นางสาวสัจจพร อินทร์สุทธิ์ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
519 นางสาวรัชนี อันภักดี บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
520 นางสาววิชชุดา สิงห์ฆาฬะ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
521 นางสาวนูรอานิสา ยามา โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
522 นางสาวรุซัยนี เยาะเเต ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
523 นางสาวเพชรพรรณราย ศรแก้ว รัชตวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
524 นางสาวนริศรา ยิ่งนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
525 นางสาวชรินรัตน์ สาลี เกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
526 นางสาวศิริญากร แพงไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
527 นางสาวนุชนาฎ หนูน้อย สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
528 นางสาวกมลวรรณ ศรีสมทรง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
529 นางสาวทิตติยา ไชยบุรี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
530 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์จินดา โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
531 นางสาวปรียานุช ชาลวัลย์ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
532 นางสาวนัฐธิฌา เยาว์ดำ วิเชียรมาตุ ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
533 นายธวัชชัย รอดเเก้ว เสม็ดจวนวิทยาคม กระบี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
534 นางสาวชนิกานต์ สังข์ช่วย วิเชียรมาตุ ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
535 นางสาวอรัณญา จันทสโร โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
536 นางสาวสุภาภรณ์ ทันยุภัก พัฒนาวิทยามูลนิธิ สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
537 นางสาวซูฟีน่า ฤทธิ์โต โรงเรียนพัฒนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
538 นางสาวปัตมา วิศพันธ์ นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
539 นางสาวขนิษฐา หมัดอะด้ำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา มูลนิธิ สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
540 นางสาวอรพรรณ ทาระบา เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
541 นางสาวนาฟีลา. สามุยามา โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
542 นางสาวจุฑามณี อินมัง โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
543 นางสาวนิศามณี เนติเวชวิทยา วิเชียรมาตุ ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
544 นางสาวลลิตา หนุวิไล หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
545 นางสาวภัทราพร บุรีภักดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
546 นางสาววัลยา ใบเต้ อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
547 นางสาวธิดารัตน์ น้อยนาดี โรงเรียนดอนตาลวิทยา มุกดาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
548 นางสาวกันยา ยอดเจริญอาชา โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ่างทอง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
549 นายมูฮัมหมัดอัฎฮา เจ๊ะมิ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
550 นางสาวมาฮานี เสารภู ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
551 นายมูฮัมมัด สะหม้อ ประสานวิทยามูลนิธิ ปัตตานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
552 นางสาวอัจจิมา นุ่นกุล โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
553 นางสาวดวงพร วงษ์พรมมา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
554 นางสาวศิริรัตน์ วัดบุเลี้ยง โรงเรียนดอนตาลวิทยา มุกดาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
555 นางสาวภัทรลภา นิลขันธ์ ทัพราชวิทยา สระแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
556 นางสาวรัตวดี แก่นจันทร์ ห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
557 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองรอด ห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
558 นางสาวซาฟัยโรส สาแม โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
559 นางสาวอนัญพร​ บุญ​คง โรงเรียน​เสม็ด​จวน​วิทยาคม​ นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
560 นางสาวยาสะมีน คาวิจิตร อ่าลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
561 นางสาวพัชรี มานะ อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
562 นายวรากร ชูขันธ์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
563 นางสาวศิริพร ปัญญาวุฒิตรัย รัษฎา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
564 นางสาวกาญจนา รัดเกล้า มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
565 นางสาวสิรินทรา ศรีชื่นชม มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
566 นางสาวนฤมล สิทธิเชนทร์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
567 นายอภิสิทธิ์ จันทร์เพ็ง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
568 นายสุริยวงศ์ เพิ่ม โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
569 นายณัชพล นวนทอง. พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
570 นายอนันตศักดิ์ วิเชียร พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
571 นางสาวพิชญาดา คงเค็จ พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
572 นางสาวศศิพร พัฒนประดิษฐ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
573 นางสาวสุภัทราวดี จันทร์นุ่น เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
574 นางสาวอาทิตยา รักษาเพชร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
575 นางสาวชนกาญจน์ สุขกิจ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
576 นายธีรศักดิ์ ยมนา สวีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
577 นางสาวญาศุมินทร์ บุญเพชร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
578 นางสาวปาลชุดา กฤชธนากุล มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
579 นางสาวสุภาพร ตรีพันโท ปากพูน นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
580 นายธีระวุฒิ พลสังข์ สังคมอิสลามวิทยา พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
581 นางสาวอิงอร พลายด้วง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
582 นางสาวญานิกา ศักดา โรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
583 นางสาวพัชรินทร์ ภิรมย์นก เทศบาล 4 วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
584 นางสาวญานิกา จันทร์อรุณ โรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
585 นางสาวปริศนา เดชหวัง โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
586 นางสาวบุษกร รักปลอดภัย เทศบาล4(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
587 นางสาวกนกรัตน์ นาวาทอง เทศบาล4(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
588 นางสาวอนันตยา คงศรี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
589 นางสาววรรวิษา รอดยัง โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
590 นางสาวพนิดา ประวัติ โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
591 นางสาวณัฐธิดา เกตุรัตน์ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
592 นายเจษฎากร ชูเพื่อน เทศบาล ๔ ( วัดโพธาวาส ) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
593 นายวีรพงศ์ หมื่นคร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
594 นางสาวบัวชมพู ประทุมทอง บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
595 นางสาวเบญจวรรณ น่านโพธิ์ศรี พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
596 นางสาวขนิษฐา หมวกทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
597 นายเจษฎากร เรืองหวาน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
598 นายวีรพงศ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
599 นายจิรเดช จันทร์สุข ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
600 นายปฏิภาณ นพฤทธิ์ กะปงพิทยาคม พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
601 นางสาวคณิตกุล ส้มแก้ว โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
602 นางสาวธนารัตน์ ปรีชาเชียว สุราษฎร์พิทยา๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
603 นางสาวนริศรา รักษ์แก้ว สุราษฎร์พิทยา๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์
604 นางสาวศุภกานต์ มูณีวรรณ โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
605 นายธนพล รัตนมาลา รร.เทศบาล4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
606 นางสาวจันทราทิพย์ นุ่นน้อย โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
607 นางสาววิยกาญน์ สิทธิประการ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
608 นางสาวชุติมา คงเอียด วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
609 นางสาวสาวิตรี สิทธิพรหม วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
610 นางสาวนัฐวิภา ชิตจุ้ย โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
611 นางสาววิกานดา อมรสิทธิ์ สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
612 นางสาวศิริรัตน์ นวลฤกษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
613 นางสาวสุดารัตน์ เสือทอง โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
614 นางสาววิลาวัลย์ อภัยพงค์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
615 นางสาวภานรินทร์ เทพบุตร์ ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
616 นางสาวกุสุมา ทิพย์สมบัติ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
617 นางสาวกัญญาวีย์ สาขาว โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
618 นางสาวอภิรดี คุ้มจันทร์ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
619 นางสาวอมรรัตน์ ชุมรอด อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
620 นางสาวพนิดา ชูศักดิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
621 นางสาวธิดาพร ฤทธิกัน โรงเรียนเตรียมอุดทศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
622 นางสาวโสภิตา แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
623 นางสาวศรัณย์ภัทร เรืองนาม ท้ายเหมืองวิทยา พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
624 นางสาวศิริขวัญ พุ่มนุ้บ โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
625 นางสาวศิริศิลป์ เกตเพชร มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
626 นางสาวนริศรา พงศ์พรหม พระเเสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
627 นางสาวจิราพัชร สุกรี เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
628 นางสาวสิรินภา รัตนพันธ์ ศรียาภัย ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
629 นางสาวดวงกลม ยังปักษี นิรมลชุมพร ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
630 นางสาวกุนกันยา เรืองนรินทร์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
631 นางสาวสัจจพร พรหมเจริญ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
632 นางสาวอรุโณทัย จิตจง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
633 นางสาวศิรินทร์ฉาย ท้าวฉาย สุราษฎร์พิทยา๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
634 นางสาวสลิลทิพย์ วิชัยดิษฐ สุราษฎร์พิทยา๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
635 นางสาวเเก้วกันยา เรืองนรินทร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
636 นางสาวพุธิตา พลจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
637 นางสาวกัลยารัตน์ เสนารัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
638 นางสาวอินทิรา นุภักดิ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
639 นางสาวกตัญญุตา ศรีบุญเรือง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
640 นางสาวอฐิติญา พรมยัง โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
641 นางสาวธารีรัตน์ หวานทอง โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
642 นางสาวสุธีรา คงแก้ว เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
643 นางสาวชลลดา คงฝ้าย ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
644 นางสาวซูไฮนี ยูโซ๊ะ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
645 นางสาวอุบลรัตณ์​ จันทร์สน นิรมลชุมพร ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
646 นางสาววรรณพร เจริญรูป ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
647 นางสาวนิชกานต์ ทองสง่า ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
648 นางสาวฐิตาภา บรรจงช่วย พระเเสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
649 นางสาวณัฐริกา สาขะญาณ โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
650 นางสาวอาทิตยา ขำปาน เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
651 นางสาวขวัญฤดี แซ่นิ้ม ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
652 นางสาวจุฑาทิพย์ ใจเย็น กระบุรีวิทยา ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
653 นางสาวณัฐธิดา ชูเชิด สทิงพระวิทยา สงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
654 นางสาววิภาวี ขุนเกตุ สทิงพระวิทยา สงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
655 นางสาวสุมิตรา หนูสภาษิต สทิงพระวิทยา สงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
656 นางสาววัลญา รักปาน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
657 นายอิสมะแอ อาแว ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
658 นางสาวปทิตตา สงวนสุข วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
659 นายอนุวัฒน์ เกสโร โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
660 นายอัฐพล กามูณี โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
661 นางสาวนริสา สมหวัง ราชประชานุเคราะห์ 38 ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
662 นางสาวสุภารัตน์ ธรรมศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์38จังหวัดระนอง ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
663 นางสาวสุธิดา สายนุ้ย หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
664 นายสิทธิพล ชำนาญกิจ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
665 นางสาวสุทธิชาดาแสงรุ่ง วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
666 นางสาวณิชากร ด่านกุลชัย เทศบาล4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
667 นางสาวอาทิตย์ยาพร คงโตรม ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
668 นางสาวนันธิดา ทองพัฒน์ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
669 นางสาวฐิดาพร ชำนินวล เคียนซาฃพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
670 นางสาวนุชนาถ จันทะเสน บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
671 นางสาวนิลนภา สิงห์จันทร บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
672 นางสาววรรัตน์ ขวัญทรง บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
673 นางสาวอินทิรา เทพมากรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
674 นางสาวหทัยภัทร เชื้อจีน โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
675 นางสาวชมพูนุช พุ่มขจร โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
676 นางสาววนิตา ทวีเเก้ว ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธารณสุขชุมชน
677 นายสมรักษ์ แต้มจันทร์ ทุ่งใหญ่วิิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
678 นางสาวอันติมา พรหมอินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
679 นางสาวกัลยา กองข้าวเรียบ หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
680 นางสาวณิชาภัทร หนูเกตุ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
681 นางสาวพนิดา พรมจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
682 นางสาวศศิกานต์ ชูแก้ว โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
683 นางสาวศิริทัย บุญเกิด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
684 นางสาวพรชิตา บัวมาศ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
685 นางสาวอาซีย๊ะ ยาลอ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
686 นางสาวฟาริด้า เสนาะ หนองทะเลวิทยา กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
687 นางสาวอริสรา บัวศรี วังวิเศษ ตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
688 นายเจษฎากร ทองสองสี โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
689 นายนฤดล ลาหลง ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
690 นายนฤดล ลาหลง ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
691 นายธนพล ต่อธนวัฒน์ พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
692 นายธราธร จันทร์ทอง กระบุรีวิทยา ระนอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
693 นายภครินทร์ รามแป้น เทศบาล4(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
694 นางสาวภัทราภรณ์ มิ่งเมือง ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
695 นายสินทวี ถามพันธ์ โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
696 นางสาวพีรภรณ์ ประชุมสาย วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
697 นางสาวจิดาภา หมาดอะดำ โรงเรียนตะกั่วป่า พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
698 นางสาวฐิติชญา หลีเอี๋ยน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” พังงา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
699 นายอนพัทย์ สองสมุทร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
700 นายปวริศ หอมเเช่ม สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
701 นายกฤษกร แจ้งเชื้อจีน สวีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
702 นางสาวสุนิตา รำพรรณ์ สุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
703 นาย เจรณรงค์ รักษารัตน์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
704 นายเอกรัตน์ ซุยเพ็ง มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
705 นายเอกลักษณ์ บุญไกร เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
706 นายภานุพงษ์ ตันสกุล โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
707 นายพุฒิพงษ์ ทิพย์เขต พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
708 นายณัฐวัฒิ รักเพ็ชร์ สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
709 นายครรชิต อยู่เย็น สวีวิทยา ชุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
710 นายศุภสัณห์ บุญเพ็ญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
711 นางสาวปานิศา สุวรรณสุโข ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
712 นายธารินทร์ เทคนิคกระบี่ กระบี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน ปวส.)
713 นางสาวญาณิศา รอดเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
714 นางสาวจุฑามาศ แย้มเกิด ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
715 นางสาวฤทัยทิพย์ พรหมทอง ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
716 นางสาวจันทร์ติกา รัตนบุรี ลำทับประชานุเคราะห์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
717 นายธีรภัทร์ ทองแพ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
718 นางสาวอัมรากุล บุญคุ้ม โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
719 นางสาวสมิตา นะมะ เทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
720 นางสาวอริศรา พรหมชัยศรี สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
721 นายณัฏฐพร ด่านบำรุงตระกูล ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
722 นางสาวรัตน์จนา เพชรบำรุง โรงเรียนเทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
723 นางสาวภิธัญญา หนูสังข์ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
724 นายพีรพงศ์ ถิ่นสะท้อน โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
725 นายชานนท์ ชุมคง โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
726 นางสาวธิดารัตน์ เสือแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
727 นางสาวโชติมณี บุญโก้ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
728 นางสาวฉัตรชนิกานต์ ประดับการ สวีวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
729 นางสาวนันทินี สีหะบุตร จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
730 นายธนาธร แพน้อย ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
731 นางสาวนฤมน รักจันทร์ โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
732 นายชลัมพล หนูแก้ว เขาชัยสน พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
733 นางสาวกุลนันท์ หมอกแก้ว ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
734 นายสุริยาวุฒิ คลล้ำ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
735 นางสาวธิดารัตร์ ชุมภาที ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
736 นางสาวอรทัย ประจง บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
737 นางสาววิลาสินี บุญสนอง ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
738 นางสาวฟาฏินะ ดีนายัง ดารุลอูลูม สตูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
739 นางสาวอมาลีนา สาดอาหลี ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
740 นางสาวศสิชา อินทรักษ์ เทศบาล5เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
741 นางสาวกัลยาณีย์ ชูพยัคฆ์ สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
742 นางสาวบุษรินทร์. ฤกษ์อุไร สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
743 นางสาวยุวดี ปานสังข์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
744 นางสาวสิริมาภรณ์ สารภี บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
745 นางสาวภานุมาส รัตนภิรมย์ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
746 นางสาวรักษิตา แซ่ลิ้ม ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
747 นางสาวดวงกมล ดอกกระโทก พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
748 นางสาวณัฐมน พรหมมา ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
749 นางสาวปิยพร พฤษภาณิชย์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
750 นางสาวสุชาดา วิบุลศิลป์ โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
751 นางสาวสมัชญา กาใจยา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
752 นางสาวกาญจนา บัวเพชร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
753 นางสาวไอลดา นวลศรี ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
754 นางสาวสิราลักษณ์ สังเกื้อ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
755 นางสาวไอลดา นวลศรี ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
756 นางสาวภัททิรา สุวรรณวงศ์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
757 นางสาวสุภาวดี สิงห์บำรุง ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
758 นางสาวชมพูนุช แซ่หลี ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
759 นางสาวศิริพร ถาวรสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
760 นางสาวจิราภา จันทร์เเก้ว บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
761 นางสาวลภัสรดา สุวรรณมณี สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
762 นางสาวเกณกา บุญฉาย ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
763 นางสาวปัทมวรรณ บุรินทร์สุวรรณ ท่าศาลาปะสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
764 นางสาวพิมอักษร ชามทอง ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
765 นางสาวสุดธิดา โต๊ะหลงหมาด ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
766 นางสาวอังคณา เพชรกุล สุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
767 นางสาวกัลยาณีย์ อินทร์ดำ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
768 นางสาวอธิการ รุ่งเครือ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
769 นางสาวอัญมณี พั้วเบ้า พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
770 นางสาวบัณทิตา ศิลป์วิลาศ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
771 นางสาวนูรินณี หลีหรับ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
772 นางสาวพรชนก ชาติรักษา โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
773 นางสาวกอบกาญจน์ เพิ่มลาภ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
774 นางสาวทิพวัลย์ ชุมชอบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
775 นางสาวลัดดากมล ไชยสุริยา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
776 นายธีรศักดิ์ ใจห้าว ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
777 นางสาวศรัญรัตน์ หมันสะอาด โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
778 นางสาวณัฐพร สมนิล โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
779 นางสาวสุภาวี สมนิล บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
780 นางสาวสาวิตรี สมนิล บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
781 นางสาวสายสาน มีเผือก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
782 นางสาวธัญลักษณ์ กาญจนะ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
783 นางสาวนัตตภัทร พัฒนศักดิ์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
784 นางสาวภัทรธนาภรณ์ อัยยะวรากูล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
785 นายวิวิธชัย ผลประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
786 นางสาวปิยธิดา เกลี้ยงเกลา เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
787 นางสาวภูริณัฐ จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
788 นางสาวพัชสรี บุตรดี ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
789 นายชวิศ ช่วยเกิด ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
790 นางสาวกรรณิการ์ รินเกลื่อน โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
791 นางสาวปุณยวีร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
792 นางสาวพาฮามี มะรง ดารุสสาลาม นราธิวาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
793 นางสาวเกศวดี เเดงมณี สวนศรีวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
794 นางสาวสุนิษา มีภาค ละแมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
795 นางสาวกรรณิการ์ มิตรเดช ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
796 นางสาวสิริมา ช้างต่อ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
797 นายพงศ์ภรณ์ พยาบาล โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
798 นางสาวกฤตสรันยา บัวศรี โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
799 นางสาวพัณณิตา มีคล้าย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
800 นางสาวธนาวดี คงยั่งยืน โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
801 นางสาววิชชุดา ศรีน้อย เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
802 นางสาวไพลิน รักชาติ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
803 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเดช เสม็ดจวนวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
804 นางสาวจิตรานุช วิลาศลักษณ์ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
805 นางสาวสาธิตา ขามทอง บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
806 นางสาวณัฐฐินันท์ หนูศรี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
807 นายเทวรรณ ไมกี้ รูบีซั่ม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
808 นางสาววรัชยา จัตุมิตร เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
809 นางสาววรินรำไพ. อินทรสุวรรณ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
810 นางสาวฐานิศรา รัญเผือก เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
811 นางสาวจุฑามาศ ราชประดิษฐ์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
812 นางสาวจุฑารัตน์ รอดเจริญ พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
813 นายศักรินทร์ ทิมชำนาญ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
814 นางสาวณัฐการณ์ ศรีดำ สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
815 นางสาวคีตภัทร วงศ์อนันต์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
816 นางสาวพัณพษา ศิลป์วิลาศ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
817 นางสาวหนึ่งฤทัย สว่างแสง โรงเรียน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
818 นางสาวปราถนา หัสพันธ์ โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
819 นางสาวกิติยาภรณ์ นาคแก้ว ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
820 นางสาวธัญลักษณ์ บุญชุม สุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
821 นางสาวภิรมยา ถาวรพร สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
822 นางสาววราพร ไก่แก้ว โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
823 นายจิรวัฒน์ แดงละอุ่น บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
824 นางสาวเสาวภา จันทร์ทิปะ สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
825 นางสาวจิรนันท์ เนียมสุวรรณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
826 นางสาวปานศิริ บัวทอง มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
827 นางสาวนันทิยา เเก้วขาว โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
828 นายวรากร โคทะกา เมืองกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
829 นางสาวพรรณิภา สุวรรณรัตน์ ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
830 นางสาวจาริยา บุญล้ำ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
831 นางสาวนุชนาฏ แก้วศรี ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
832 นางสาวณัฏฐิกา หนูเผือก ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
833 นางสาวสุเมษา แก้วอุบัติ ตะโหมด พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
834 นางสาวแก้วตาหงส์ บุญญโร สุราษฎร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
835 นางสาวพิมพ์ชนก ทิพย์เสวต โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
836 นางสาวนิศามณี ปานสีนุ่น โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
837 นายจิรเมธ ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
838 นางสาวกรกนก ขุนไชยรักษ์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
839 นางสาวจตุพร อักษรสวัสดิ์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
840 นางสาววริศรา สิริธรรมเถียร บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
841 นางสาววชิรญาน์ แพ่งโยธา โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
842 นางสาวฐิตารีย์ ช่วยนุ้ย ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
843 นางสาวอารีรัตน์ ฉันทา วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
844 นางสาวชนินาถ มงคล ตะโหมด พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
845 นางสาวกุลนิษฐ์ สุวรรณมณี เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
846 นางสาวภาวิดา คำเพราะ กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
847 นางสาวณัฐนรี งามขำ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
848 นางสาวสุทธิดา สินปรุ โรงเรียน ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
849 นางสาวปัทมวรรณ คูณขุนทด ร.ร ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
850 นางสาวสุกัญญา นามเพราะ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
851 นางสาวนันทพร ศรีหรัญ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
852 นายบารเมษฐ์ วังโส ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
853 นางสาวอรวรรณ พรหมแก้ว สิชลคุณาธาวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
854 นางสาวเลิศนารี แก้วอำไพ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
855 นางสาวณัฐริกา โรจนานนท์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
856 นายพ​ชร​ จันทร์​เพชร​ ท่าชนะ​ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
857 นางสาวมะลิตา ขาวหนูนา ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
858 นางสาวสุปราณี แข่งขัน ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
859 นางสาวปาลิตา ตันอิน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
860 นางสาวศิริลักษณ์ คิดขยัน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
861 นางสาวพิมพ์สุภา เพ็ชรโยธา ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
862 นางสาวสุวีณา พรหมประดิษฐ์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
863 นางสาวสุธาสินี เกื้อคราม จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
864 นางสาวรมยกร​ ศักดา โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
865 นางสาวกัญญาพัชร ใจงาม สุราษฏร์พิทยา2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
866 นางสาวกาญจนา รัตนบุรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
867 นางสาวธันยพร จันทร์ทอง เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
868 นางสาวกนิษฐา นาคใหญ่ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
869 นางสาวปัทมวรรณ คูณขุนทด ร.ร ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
870 นางสาวจันทร์จิรา สงคงคา โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
871 นายพ​ชร​ จันทร์​เพชร​ ท่าชนะ​ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
872 นายพ​ชร​ จันทร์​เพชร​ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
873 นางสาวปวันรัตน์ คงขลิบ สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
874 นางสาวพรชิตา ไชยเพชร สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
875 นางสาวกวินทิพย์ หนูช่วย ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
876 นางสาวทิตยา ตั่นจัด สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
877 นางสาวอมิลตรา ธรรมนุรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
878 นางสาวภณิตา ชะเดช เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
879 นางสาวเมธาวี โพธิ์เพชร สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
880 นางสาวสุดธิดา ศิริวัฒนปราโมทย์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
881 นางสาววิชญาพร ศึกเสือ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
882 นางสาววรรณศิริ เงินนาค โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
883 นายวรยศ จวนรุ่ง คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
884 นางสาวอรวี แช่ม เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
885 นางสาวจิตตพร ชุมทอง เสวียดวิทยา. รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
886 นางสาวอมรรัตน์ ชีวินธำวงเวช โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
887 นายพัทธวี เกตุด้วง พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
888 นางสาวศศิกานต์ คงสกุล โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
889 นางสาวปวันรัตน์ ชุมคง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
890 นายอิมรอน อาแว โรงเรียนมุสลิมศึกษา สตูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
891 นายนันทวุฒิ พันธ์เส็ง คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
892 นายธิติวุฒิ หนูชัยแก้ว โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
893 นายธนวิทย์ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
894 นายทรงพล ชลศิลป์ ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
895 นายรัฐธรรมนูญ จินดาเรือง เทศบาล5 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
896 นาย ธีรภัทร คำสุทธิ์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
897 นายอิทธิพล ชัยเพชร ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
898 นางสาวแพรวรุ่ง ยิ้มละมัย กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
899 นางสาวนัฎก์ชภัส นวนนุ่น โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
900 นางสาวกมลรัตน์ วิชิตแย้ม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
901 นางสาวพรไพริณ มุสิแก้ว ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
902 นางสาวกัญญานี มณีนวล ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
903 นางสาวกุลณัฐ ชาวป่า ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
904 นางสาวธัญวรัตน์ กล่อมทอง โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
905 นายณัฐนนท์ ยอดสุวรรณ์ ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
906 นางสาวกัญญาวีร์ มีชำนาญ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
907 นางสาวปิยะดา สุวรรณมณี ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
908 นางสาวนาฎสุดา ยกแก้ว ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
909 นางสาวเกตุสุดา สิงห์เงิน ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
910 นายณัฐวุฒิ ชนะภักดี สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
911 นางสาวสุภาภรณ์ ไชยนาถ โรงเรียนศรีพฤฒา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
912 นางสาวนริศรา แสงเงิน ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
913 นางสาวรัชดา ไหมอ่อน โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
914 นางสาวเปรมยุดา ละอองจันทร์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
915 นายพงศ์ภัค ประทุมวัลย์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
916 นายชูเกียรติ วิชิต โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
917 นางสาวภานุมาศ อนุรักษ์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
918 นางสาวรุ่งทิพย์ พิมลศรี พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
919 นางสาวฐิติมา ดาราคำ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
920 นางสาวอภิสมัย ทองคำ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
921 นางสาวผกามาส ม่วงเมือง ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
922 นายฤทธิไกร เพชระ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
923 นางสาวกุลธิดา มรกต โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
924 นายศุภวิชญ์ จันร์ร่ม สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
925 นางสาวเนตรชนก ภัทรกมลภรณ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
926 นางสาวเยาวเรศ สุขชุม ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
927 นายปิ่นณรงค์ อนุอินทร์ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
928 นางสาวปรัชญกานต์ เดชะ ทุ่งใหญ่วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
929 นายบุณยกร บุญยิ่ง สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
930 นายวรรณรัตน์ ค้าเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
931 นางสาวณัฏฐณิชา ลิขิตกาญจน์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
932 นายยุทธชัย บุตรทอง โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
933 นายชาคริต นพคุณ สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
934 นางสาวนพวรรณ สุระกา โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
935 นางสาววิภาดา บุญศรีพร้า โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
936 นางสาวธริณี สุขวรรณะ เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
937 นายคณพศ ทองรอด โรเงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
938 นายรัฐภูมิ จันทร์แจ้ง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
939 นายณัฐวุฒิ มณีวัต เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
940 นางสาวนัจรินทร์ อินตัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
941 นางสาวสรัญญา ทองแพรว มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
942 นางสาวศศิณัฐ จันทร์ทิปะ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
943 นางสาวกานต์พิชชา จุลละเอียด ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
944 นางสาวบัณฑิตา นัครีพงค์ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
945 นางสาวสรณ์ธันย์ชนก มณีพรหม ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
946 นางสาวภัทรานันท์ แซ่จิ้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
947 นางสาวเบญจมาศ ชูทอง โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
948 นายธนายุ ชวาลาศรีสกุล สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
949 นางสาววราทิพย์ จารึกเรียม โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
950 นายทักษิณ วิเชียร เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
951 นางสาวเสาวภา ภูริสิริกุล ตะกั่วป่า’เสนานุกูล’ พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
952 นางสาวณัฎฐนิช เกื้อเสนาะ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
953 นางสาวกมลชนก อาจจินดา มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
954 นางสาวสุภารัตน์ เพชรคง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
955 นางสาวกนกวรรณ เภาจินดา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
956 นางสาวกนกศรัตน์ ทองศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
957 นางสาวอตินุช บรรจงการ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
958 นายปวริศร ชอบผล ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
959 นางสาวพิมพ์นิภา สุขเจริญ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
960 นางสาวจุฑาทิพย์ ชีวิตนันท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
961 นางสาวสิรินารถ หนูจินดา นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
962 นายธนวัฒน์ ละครล้ำ นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
963 นายชลธีวัฒน์ บุญมาก นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
964 นายพงษ์ศักดิ์ ทองปลอด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
965 นางสาวเจนจิรา ชื่นชม ท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
966 นายภาณุพงศ์ เปลี่ยนสว่าง เขาชัยสน พัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
967 นางสาวรัตมณี พรหมรักษา ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
968 นางสาวดวงกมล วงกาษา เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
969 นางสาวทิพย์รัตน์ อรุณส่ง บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
970 นายธีรเดช ดำดี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
971 นายภานุวัฒน์ หมาดบิเละ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
972 นายสิทธิโชค คุ้มเมือง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
973 นางสาวศศิกานต์ สมุทรเก่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
974 นางสาวมูนีเราะห์ กาปง โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
975 นางสาวจันทวรรณ สุวรรณรัตน์ นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
976 นายวุฒิชัย กลิ่นเมฆ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
977 นายนนทวัฒน์ ทองพัฒน์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
978 นายตะวัน ทองมา นาทวีวิทยาคม สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
979 นางสาวนิชกานต์ กำลังการ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
980 นายภานุพงศ์ นาคขวัญ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
981 นายหทัยทัต เรือนคำ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
982 นายสถาพร พุฒทอง โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
983 นายกิตติพศ คงสนอง ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
984 นายชินวัตร ศรีโบราณ โรงเรียนเกาะสมุย อุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
985 นางสาวจุลเกศ​ แก้วสามสี กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
986 นางสาวเกวลิน เทียนจิ้ว โรงเรียนท่าอุเเทพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
987 นางสาวชนกนันท์ แซ่ตั่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
988 นางสาวเจนจิรา จามพัฒน์ ท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
989 นางสาวทิตยา ไชยสาคร โรงเรียนท่าอุเเทพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
990 นายนิธิกร นาคเพชร สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
991 นายนรงฤทธิ์ ศรีเสน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
992 นายพงษ์พิพัฒน์ มณีนวล เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
993 นางสาวธิดารัตน์ เหมทานนท์ โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
994 นางสาวสุพรรณี เบียดกระสิน โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
995 นางสาวกุสุมา รักษภักดี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
996 นางสาวศศิกานต์ โภคบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
997 นางสาวดวงฤดี เจริญรอด กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
998 นางสาวสุชาดา รอดศรีนาค สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
999 นางสาวณัฐธิดา ทิพย์รัตน์ กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1000 นางสาวชนัดดา ทองเสน่ห์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1001 นางสาวสุปราณี เล้าศิริ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1002 นางสาวนัทธมน ขนาดผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1003 นางสาวพรรณภสร วรพันธ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1004 นายภานุสรณ์ ศรีใย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1005 นางสาวเมธิณี วิจิตร กะเปอร์วิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1006 นางสาวธันยพร สนแดง โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1007 นางสาวอติกานต์ ทับหิรัญ โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1008 นายกฤษดา รักษา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๓สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1009 นางสาวธันยาภรณ์ เพชรเเก้วนา ละเเมวิทยา ชุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1010 นางสาวเจนจิรา บุญเหลือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1011 นายกฤษฎา เพ็ชรกุล โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1012 นางสาวภัทรวรรณ ทองทิพย์ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1013 นางสาวมุขดาวรรณ วิจิตร กะเปอร์วิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1014 นางสาวภัทรวรรณ ทองทิพย์ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1015 นางสาวภานิดา สาริพัฒน์ มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1016 นางสาวสุชาวดี แซ่ด่าน โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1017 นางสาวกุลฺธิดา ใยทอง โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1018 นางสาวจารุวรรณ ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1019 นาง ภัทรวรรณ ทองทิพย์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1020 นางสาวกชกร​ วงศ์​นา​คำ​ โรงเรียนเสม็ด​จวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1021 นางสาวจิราวรรณ คีรีมา เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1022 นายธีรภัทร์ พุ่มกล่อม ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1023 นางสาวตุลยดา สังข์เถี้ยว ปลายพระยาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1024 นายนัฐพร รักคงแก้ว โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1025 นางสาวศิริพรรณ สาริพันธ์ ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1026 นางสาวสุพิณญา ภู่สกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1027 นางสาวศุภรัตน์ พลไกร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1028 นางสาวอาริญา เสือแสง บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1029 นางสาวณัฐริกา รักดี บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1030 นายภานุวัฒน์ เจริญรูป บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1031 นายภาณุมาศ ทองสองสี มัธยมเปี่ยมมรัก สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1032 นางสาวนภาพร บุญญาธิการ โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1033 นางสาวสัจจพร บัวทอง โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1034 นางสาวชีวาพร แก้วเชียร โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1035 นางสาวศศิธร เพ็งเพ็ชร์ โรงเรียนรัษฎา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1036 นางสาวเก็จมณี พืชผล พุนพินพิยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1037 นายคุณภัทร สมศักดิ์ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1038 นายเสฏฐวุฒิ กุลทนบุตร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1039 นางสาว มินตรา จิตราภิรมย์ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1040 นางสาวภวิตรานันท์ ทรงศิลป์ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1041 นางสาวขวัญฤทัย ด้วงชุม โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1042 นางสาวนพรัตน์ รื่นรวย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1043 นางสาววิลัยวรรณ ศรีวิเศษ พนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1044 นายศิรวิทย์ แก้วประสม โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1045 นางสาวปาณิศา ชูเชื้อ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1046 นายสิทธิกร ช้างนรินทร์ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1047 นางสาวยุพารัตน์ แก้วประกอบ โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1048 นางสาวจันทร์จิรา จีนหยิด รร ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1049 นางสาวน้ำทิพย์ ซื่อตรง โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1050 นายฉัตรชัย จันทรัตน์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1051 นายธัญวิชญ์ รอดศรี เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1052 นางสาวปนัดดา หวานสนิท เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1053 นางสาวฐิตาภา ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1054 นายวชิรพันธ์ ไชยงาม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1055 นายอลงกรณ์ บุญลึก พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1056 นายสิริศักดิ์ ชัยพิทักษ์ โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1057 นายนรินทร ตู้เชื้อ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1058 นางสาวศกลวรรณ ศรีไทย ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1059 นางสาวอรอุมา ประพันธ์ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1060 นางสาวธัญชนก แก้วเกลี้ยง อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1061 นางสาวลลนา เพชรทอง สุราษฎร์พิทยา๒ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1062 นายกิตติศักดิ์ มีพริ้ง มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1063 นางสาวศิริพร ช่างวาด รัษฎา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1064 นางสาวกฤตญา ตันติษัณสกุล รัษฎา ตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1065 นางสาวศศิวิมล อ่อนหวาน ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1066 นางสาวจิรนันท์ สินสมุทร ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1067 นายธีรศักดิ์ ชูชีพ บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1068 นางสาวอรพร ชุมทับ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1069 นายสุภชัย บุญรอด ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1070 นางสาวศิริณีย์ น่วมภักดี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1071 นายณรงค์ชัย หนูนุ้ย ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1072 นายเฉลิมรุจ เกษมสุข เทศบาล๕เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1073 นางสาวอินทิรา จินดาโชติ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1074 นางสาวฐิตาพร ดำดี กระบุรีวิทยา ระนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1075 นางสาวจานิสตา ทองสัมฤทธิ์ มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1076 นางสาวณัฐธิดา นุ่นกุล พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1077 นางสาวปานศิริ บัวทอง มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1078 นายมะโซฟี มูซอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1079 นางสาวญานิกา สังข์คร เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1080 นางสาวเปมิกา ช่วยชนะ โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1081 นางสาวกานต์มณี หนูศรีแก้ว โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1082 นางสาวสวรส สิทธิศักดิ์สกุล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1083 นางสาวกัลยรัตน์ บุบผาคร พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1084 นางสาววาริษา ชูเชิด โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1085 นางสาวสุพรรษา เชาวลิต ท่าศาลาศึกษาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1086 นางสาวกรรณิการ์ พรมรานนท์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1087 นางสาวอังศุมาลี สุทธิมาศ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1088 นางสาววรัญญา รักชาติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1089 นายอรรถพร แช่มชื่น เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1090 นางสาวลักษมี ศรีสมบัติ จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1091 นางสาวนฤมล หัตถิยา โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1092 นายนฤเดช เผือกโสภณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1093 นางสาวปรายฟ้า นิสภาพัฒน์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1094 นางสาวภาวนียา หนูเนียม เทพมิตร สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1095 นางสาวมัศยา ชะงอนรัมย์ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1096 นางสาวเบญจวรรณ ชมชื่น โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1097 นางสาวกฤษณา เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1098 นางสาวมาราวดี รักกะเปา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1099 นายซิ๊ดดิก ประสารการ โรงเรียนมุสลิมศึกษา พังงา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1100 นายณรงค์ฤทธิิ์ สุทธาระ เทศบาล5 สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1101 นายชาญณรงค์ ดัดถุยาวัช โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กระบี่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1102 นางสาวกมลชนก มรกต โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กระบี่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1103 นางสาวศิรินันท์ คงนุ่น เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1104 นางสาวปริฉัตร มณีเจริญ มหาลัยราชภัชสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1105 นางสาวอทิตยา วรรณทอง เขาดินประชานุกูล กระบี่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1106 นางสาวนารีรัตน์ โรงเรียนอรุณศาน์วิทยามูลนิธิ สตูล วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1107 นางสาวสไบนาง แสวงแก้ว สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม
1108 นางสาววริศรา ผิวนิ่มนวล ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1109 นางสาวจุฑารัตน์ การะเกตุ ท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา นครศรีธรรมราช เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1110 นางสาวลัดดาวัลย์ วิลาดลัด ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1111 นางสาวศิริพร ชีวะ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1112 นางสาวธัญรัตน์ ชุมเเก้ว ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1113 นางสาวธีราพร คำพึ่งพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1114 นางสาวจารุณี คงประพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1115 นางสาวพรสินี อยู่คำ โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
1116 นางสาวญาวิการ์ ย่องหิ้น ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เลือกคณะอีกครั้งในวันเข้าค่าย เลือกสาขาอีกครั้งในวันเข้าค่าย
พัฒนาและออกแบบระบบโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ โทร 077 913333 ต่อ 5102 หรือ 087-6898672 , Line ID : littlemoji

รองรับการใช้งานได้ดีบน Google Chrome Browser Version 60.0.3112.113 เป็นต้นไป